Wybrane produkty i usługi


Fundusze unijne w nowej perspektywie 2014‑2020

Oferujemy wsparcie przy podejmowaniu działań strategicznych, ubieganiu się o środki unijne w obszarze edukacji i w innych dziedzinach ważnych dla społeczności lokalnych.

Czytaj więcej

SupraCare

SupraCare to nowoczesny system do zarządzania pracą w ośrodkach opieki długoterminowej, który wpiera efektywne planowanie zadań personelu. System SupraCare umożliwia realizację trzech podstawowych celów, jakimi są ograniczanie i monitoring kosztów ośrodka, zwiększanie jakości opieki oraz zapewnianie bezpieczeństwa pacjenta.

Czytaj więcej

Inspera

Inspera to lider na międzynarodowym rynku rozwiązań umożliwiających bezpieczne, elektroniczne egzaminowanie uczniów i studentów. W Szwecji i w Norwegii Inspera wykorzystywana jest do obsługi krajowych egzaminów dojrzałości. W uczelniach Inspera umożliwia całościowe zarządzanie procesem egzaminowania studentów.

Czytaj więcej

 

Aktualności

III Kongres Gospodarki Senioralnej
2017-06-09

Agata Mi?kowiec i Micha? ?y?wi?ski reprezentowali PCG Dzia? Zdrowie i Pomoc Spo?eczna podczas III Kongresu Gospodarki Senioralnej organizowanego pod auspicjami Ministerstwa Rozwoju i Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. Agata by?a jednym

Czytaj więcej

Ekspertki PCG na konferencji: Innowacyjne us?ugi ?rodowiskowe i spo?eczne na rzecz osb starszych
2017-06-08

Przedstawicielki PCG Polska zosta?y zaproszone do wyst?pienia w roli ekspertw na konferencji &lquo;Innowacyjne us?ugi ?rodowiskowe i spo?eczne na rzecz osb starszych&rquo; organizowanej cyklicznie przez Urz?d Marsza?kowski Wojewdztwa Warmi?sko-Mazurskiego z okazji ?wiatowego Dnia Praw Osb Starszych.

Czytaj więcej

Analizy PCG pierwszym krokiem do wdro?enia projektu e-Opieka innowacyjnego systemu us?ug opieku?czych w Polsce
2017-05-11

W ostatnich miesi?cach Dzia? PCG Zdrowie i Pomocy Spo?eczna realizowa? projekt doradczy dla Miasta Sto?ecznego Warszawy oraz 10 s?siaduj?cych ze stolic? gmin  Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. PCG otrzyma?o zadanie przeprowadzenia dwch analiz

Czytaj więcej