Analiza funkcjonowania systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej


Kontekst i cele


W wyniku dynamicznych zmian zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej (PPP) w ostatnich latach, nowe zadania i zobowiązania w obszarze zapewniania wsparcia uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) to dla części JST nadal wyzwanie i stale rosnące koszty. Samorządy stoją przed decyzją o podjęciu systemowych działań w odpowiedzi na zidentyfikowane i coraz lepiej diagnozowane potrzeby uczniów, rosnącą świadomość i oczekiwania rodziców oraz zmieniające się trendy społeczne. Istotne jest też ukierunkowane doskonalenie nauczycieli, by mogli sprostać wyzwaniom pracy z rosnącą liczba uczniów ze SPE.

Cel: Wskazanie możliwych sposobów usprawnienia funkcjonowania systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Mieście/Gminie/Powiecie.

Co oferujemy


Proponujemy przeprowadzenie analizy funkcjonowania systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (PPP), na którą składają się:

 • Analiza danych zastanych (System Informacji Oświatowej SIO, dane dostępne w szkołach)
 • Badania pogłębione, np. wywiady grupowe (FGI), wywiady indywidualne (IDI), ankiety i wywiady online (CAWI) w szczególności w następujących obszarach:
  • Stopień dopasowania zasobów do potrzeb uczniów i efektywność systemu
  • Przepływ informacji o uczniach między osobami i instytucjami zaangażowanymi w udzielanie i organizację pomocy PP
  • Jakość informacji o uczniach w zakresie efektywnego świadczenia pomocy PP
  • Jakość współpracy między instytucjami i osobami zaangażowanymi w udzielanie pomocy PP
 • Seria warsztatów strategicznych z interesariuszami systemu PPP
 • Wypracowanie Modelu Lokalnej Współpracy i Strategii rozwoju PPP

Badane grupy


Z szerokiej grupy interesariuszy systemu PPP, udział w badaniu w zależności od jego zakresu i analizowanych obszarów kluczowych dla danego JST wziąć mogą np.:

 • Dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych
 • Dyrektorzy placówek specjalnych
 • Nauczyciele wg typów reprezentowanych placówek
 • Pedagodzy i psycholodzy szkolni
 • Dyrektorzy i pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
 • Pracownicy systemu doskonalenia nauczycieli
 • Przedstawiciele JST według odpowiednich wydziałów
 • Przedstawiciele instytucji sektora pomocy społecznej i zdrowia
 • Organizacje pozarządowe

Korzyści dla Samorządu


 • Zidentyfikowanie obszarów, gdzie możliwe jest ograniczenie wydatków, podjęcie działań organizacyjnych i usprawniających dla zwiększenia efektywności PPP udzielanej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom
 • Przygotowany raport z badania – „Analiza funkcjonowania systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i rekomendacje na przyszłość. Podsumowanie wyników badań”
  • jako dobry wstęp i uzasadnienie do projektu planowanego do realizacji np. w ramach środków z UE
  • jako narzędzie wspierające planowanie i realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz podejmowanie strategicznych decyzji mających na celu zwiększenie konkurencyjności edukacji
 • Poczucie pełnego wykorzystania potencjału specjalistów zatrudnionych w placówkach zgodnie z potrzebami
 • Możliwość kreowania wspólnej polityki – w tym rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych na linii szkoła – rodzice – poradnia – samorząd – opieka zdrowotna
 • Promocja proaktywnych działań samorządu na rzecz stałego doskonalenia edukacji – dobrej jakości treści i informacje dla mediów