Diagnozy stanu oświaty


Kontekst i cele


W celu stałego doskonalenia edukacji i podnoszenia jej „poziom wyżej” potrzebne jest opracowanie i ocena obecnego stanu oświaty oraz strategia rozwoju edukacji. Celem takich opracowań jest obiektywne wskazanie obszarów wymagających uwagi bądź zmian, przygotowanie rekomendacji i możliwych wariantów działania.Co oferujemy


Przeprowadzamy analizę funkcjonowania sieci szkół i placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie jednostki samorządu terytorialnego, pod kątem ekonomiki i jakości kształcenia oraz potencjału i możliwości tkwiących w lokalnym systemie oświaty. Etapy realizacji:

 • Analiza systemu oświaty oparta na danych zastanych: demografia, baza oświatowa, kadra nauczycielska, warunki kształcenia, wyniki nauczania, budżety, inwestycje i dotychczas prowadzone działania
 • Pogłębiona analiza wybranych zagadnień – np. badania w obszarach:
   • Analiza potrzeb i oczekiwań rynku pracy
   • Badanie obecnych uczniów placówek oświatowych (poziom zadowolenia ze szkoły m.in. w aspektach oferty edukacyjnej, przygotowania kadry dydaktycznej, infrastruktury, dostępu do praktyk zawodowych; planów zawodowych i postrzeganych szans na rynku pracy po ukończeniu szkoły; itp.)
   • Badania potrzeb szkoleniowych nauczycieli

    Decyzja na temat finalnego zakresu i formy realizacji badań podejmowana jest we współpracy z Zamawiającym na podstawie przeprowadzonej wcześniej analizy danych zastanych.

 • Opracowanie wniosków i rekomendacji, przedstawienie Raportu „Diagnoza i strategia rozwoju stanu oświaty” w formie dokumentu oraz prezentacji multimedialnej. Obie formy Raportu uwzględniać będą wykresy, diagramy i przejrzyste, ciekawe wizualizacje wspierające zrozumienie najistotniejszych zagadnień i trendów.

Korzyści dla Samorządu


 • Promocja proaktywnych działań samorządu na rzecz stałego doskonalenia edukacji – dobrej jakości treści i informacje dla mediów
 • Zidentyfikowanie obszarów, gdzie możliwe jest ograniczenie wydatków, podjęcie działań organizacyjnych i usprawniających dla podtrzymania wysokiej efektywności kształcenia
 • Dokument podsumowujący analizy i/lub dokument strategiczny, który będzie mógł służyć jako narzędzie wspierające planowanie i realizację polityki oświatowej, wspierać podejmowanie strategicznych decyzji mających na celu zwiększenie konkurencyjności edukacji, a także umożliwić pozyskiwanie dodatkowych zewnętrznych środków finansowych na potrzeby realizacji planowanych działań.