Nawigator PCG – od danych do działaniaNawigator

Program konsultacyjno-szkoleniowy: od danych do działaniaPCG cyklicznie oferuje ambitny program dla reprezentacji szkół, które są proaktywne, chcą określić swoje słabe i mocne strony, poprawnie zdiagnozować istniejące problemy, zaplanować strategię poprawy i podnieść efektywność podejmowanych działań. Program obejmuje wsparcie ze strony doradców i ekspertów dostosowane do potrzeb każdej z uczestniczących szkół.

Kluczowe efekty

 • Profesjonalna analiza danych szkolnych
 • Określenie mocnych i słabych stron pracy szkoły – identyfikacja obszaru wymagającego poprawy
 • Dogłębna diagnoza przyczyn problemu
 • Zdobycie przez nauczycieli umiejętności przetwarzania i analizy danych
 • Przygotowanie strategii poprawy pracy szkoły i planów działań naprawczych
 • Usprawnienie organizacji pracy i kompetencji pracy zespołowej wśród członków grona pedagogicznego
 • Ocena skuteczności realizowanych działań
 • Sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej

Korzyści dla uczestniczących w programie szkół:

 • Indywidualne wsparcie eksperckie w identyfikacji obszaru badania
 • Budowanie kompetencji kadry w zakresie planowania i realizacji badań szkolnych
 • Nabycie umiejętności projektowania narzędzi badawczych (kwestionariuszy, scenariuszy, arkuszy obserwacyjnych i wielu innych)
 • Rozbudzenie wrażliwości co do jakości i użyteczności danych
 • Zdobycie przez nauczycieli umiejętności interpretacji danych, wydobywania wiedzy z danych
 • Przygotowanie strategii poprawy pracy szkoły i planów rozwojowych
 • Usprawnienie organizacji pracy i budowanie kompetencji pracy zespołowej

Grupa docelowa

 • Przedszkola
 • Szkoły podstawowe
 • Szkoły gimnazjalne
 • Szkoły ponadgimnazjalne

 

Opinie o programie


Gratulujemy zespołowi PCG doskonałego wyczucia potrzeb szkół i pomysłu oferty, która w podobnej formie wchodzi niebawem do metod wspomagania szkół w ramach systemu nadzoru pedagogicznego w zgodzie z założeniami MEN. Cieszę się, że dzięki Wam szkoły prowadzone przez Miasto Białogard wyprzedziły system.

Małgorzata Stachowiak, Zastępca Burmistrza Białogardu

Był to najlepszy kurs, w jakim uczestniczyłam. Byłam na wielu kursach, z których niewiele wyniosłam, a tutaj otrzymałam ogromne wsparcie i gotowe narzędzia, które będę mogła wdrożyć w mojej placówce. Wierzę, że właśnie dzięki temu programowi i procesowi, którego się nauczyłam moja rada pedagogiczna będzie chętnie współpracować, a efektem naszej pracy będzie sukces.

Bożena Zbiorczyk, Dyrektor, Przedszkole Samorządowe w Kąkolewie

Wcześniej, jako dane rozumiałam tylko wynik końcowy egzaminów. Dzięki programowi zaczęłam dostrzegać jak wiele danych placówki posiadają. Nauczyłam się analizować dane dogłębniej, doszukiwać się niuansów i to mi dopiero pokazało całościowy obraz sytuacji. Dowiedziałam się, jakie obszary pracy szkoły wymagają poprawy oraz jak wybrać dane, które dadzą mi potrzebne informacje.

Teresa Wojtkiewicz, nauczyciel geografii, Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Ozorkowie

Myślałam, że na temat pracy z danymi wiem już bardzo dużo. Okazało się jednak, że aby osiągnąć cel potrzebna jest głębsza analiza danych oraz praca zespołowa wszystkich nauczycieli. To przełoży się na sukces, którym jest zadowolony nauczyciel i uczeń. Niezmiernie pomocne w czasie realizacji programu były: możliwość wymiany doświadczeń, bardzo miła atmosfera, wzajemne wsparcie.

Teresa Andrzejczak, Wicedyrektor, Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Curie – Skłodowskiej w OzorkowieOpinie na temat Programu Nawigator PCG


Struktura i sugerowana forma organizacyjna programu (5 całodziennych spotkań w odstępie kilkutygodniowym) wynika z modelu opartego na zadawaniu pytań, który prowadzi uczestników kolejno przez wszystkie kluczowe etapy procesu rozwiązywania problemu placówki z wykorzystaniem danych dostępnych w szkole.

Formy organizacyjne:

 • Rekomendowana: 5 całodziennych spotkań w odstępie kilkutygodniowym dla 3‑4‑osobowych reprezentacji z różnych szkół. Najczęściej program trwa cały semestr i jest prowadzony przez minimum 3 trenerów/ekspertów
  lub
 • Minimum 3 spotkania z daną Radą Pedagogiczną i indywidualna praca szkoły pod okiem ekspertów
 • Wybrane moduły programu według potrzeb jednostki zamawiającej wsparcie
 • Wersja e‑Learningowa programu: e‑NawigatorProgram wykorzystuje innowacyjne sposoby pracy, przede wszystkim:

 • dogłębną analizę danych szkolnych (wyniki egzaminów zewnętrznych, wyniki nauczania, EWD, raporty z ewaluacji zewnętrznej, dane z ewaluacji wewnętrznej, dane demograficzne, dane dotyczące frekwencji, zachowania i wiele innych),
 • pracę zespołową w oparciu o studium przypadku,
 • wsparcie ekspertów na każdym etapie rozwiązywania obszaru problemowego oraz
 • kształcenie umiejętności formułowania właściwych pytań i mierzalnych celów poprawy.

Nasz program opiera się na wykorzystaniu prezentowanych rozwiązań w praktyce przy rozwiązywaniu konkretnego obszaru problemowego szkoły. Po zakończeniu programu jego uczestnicy są w stanie samodzielnie zastosować nabyte umiejętności oraz przekazać dobre praktyki pozostałej części grona pedagogicznego.

Podczas całego programu kładziemy także nacisk na rozwijanie miękkich umiejętności zespołu, które umożliwiają efektywną komunikację i współpracę z pozostałą częścią rady pedagogicznej.

Udział w programie to świetna okazja do współpracy zespołów szkolnych pod okiem ekspertów oraz do konstruktywnej wymiany doświadczeń z innymi szkołami.

 

W ramach programu Nawigator PCG planowane są również warsztaty.

Poziom 0: Podstawy prowadzenia badań własnych w szkołach. Przygotowanie do pracy z danymi

W ramach warsztatów zostaną omówione następujące zagadnienia:

 • Logika procesu badawczego, w tym ewaluacji wewnątrzszkolnej
 • Rodzaje i źródła danych
 • Budowanie kompetencji w zakresie pracy z danymi
 • Wprowadzenie do analizy danych

Warsztat wprowadzający zawiera elementy wykładowe dotyczące logiki prowadzenia ewaluacji wewnętrznej, wraz z omówieniem procesu realizacji małego projektu badawczego w szkole. Elementy wykładowe przeplatane są pracą nad studium przypadku przykładowej szkoły. Omawiany katalog danych szkolnych, które są dostępne i/lub mogą być gromadzone w szkołach poszerza uczestnikom perspektywę możliwych analiz wewnątrzszkolnych. Warsztat wprowadzający stanowi bazę wiedzy niezbędnej do prowadzenia poprawnych metodologicznie i użytecznych badań w szkołach. Uczestnicy warsztatów mogą wykorzystać zdobytą wiedzę do samodzielnego prowadzenia ewaluacji wewnątrzszkolnej lub uczestniczyć w kolejnych modułach rozszerzających ich kompetencje badawcze.

Warsztat może być realizowany zarówno w formie szkolenia otwartego dla nauczycieli lub trzyosobowych reprezentacji szkolnych, jak też w formie szkolenia dla rady pedagogicznej.


Poziom 1: Program wspomagania: Identyfikacja obszaru do rozwoju i planowanie badania

W ramach warsztatów zostaną omówione następujące zagadnienia:

 • Określenie obszaru do rozwoju/problemu do rozwiązania na drodze analizy danych zastanych.
 • Stawianie hipotez dotyczących możliwości rozwojowych/potencjalnych przyczyn problemu.
 • Planowanie badania w celu weryfikacji hipotez i określenia wiodącego kierunku rozwoju/ głównej przyczyny problemu.

Celem warsztatu jest zaplanowanie badań szkolnych wraz z narzędziami badawczymi, identyfikacją źródeł danych, sposobami gromadzenia danych oraz opracowaniem planu ich analiz.
Po spotkaniu, jego uczestnicy przeprowadzają w swoich szkołach badanie, gromadząc potrzebne dane. W trakcie realizacji badania, szkoły mogą liczyć na pomoc naszych ekspertów, którzy podpowiedzą np. jak radzić sobie z wyzwaniami realizacyjnymi.


Poziom 2: Program wspomagania: Diagnoza

W ramach warsztatów zostaną omówione następujące zagadnienia:

 • Analiza danych zebranych w trakcie badania własnego w szkole.
 • Zdefiniowanie kierunku rozwoju/głównej przyczyny problemu.
 • Określenie mierzalnych celów zmiany/poprawy po stronie ucznia i po stronie praktyki nauczycielskiej.

Warsztat w całości poświęcony jest analizie wyników badań przeprowadzonych w szkołach, ich interpretacji i poprawnego wnioskowania. Analizy prowadzone są zgodnie z opracowanym wcześniej planem. Analizy pozwolą dotrzeć do głównych przyczyn problemu/ trafnie określić kierunek rozwoju.
Uczestnicy przygotują prezentację wyników, zwracając uwagę na sposoby wizualizacji danych oraz przystępność dla innych odbiorców. Wnioski z przeprowadzonych analiz będą bazą do sformułowania mierzalnych celów do osiągnięcia przez uczniów i nauczycieli.


Poziom 3: Program wspomagania: Planowanie i realizacja działań

W ramach warsztatów zostaną omówione następujące zagadnienia:

 • Tworzenie planu działania.
 • Opracowanie modelu monitorowania działań oraz schematu oceny skuteczności podjętych działań.

Do sformułowanych w poprzedniej sesji celów poprawy/zmiany dobieramy adekwatne działania. Przykłady efektywnych działań/ dobrych praktyk zastosowanych w innych szkołach. Przedmiotem namysłu powinny być również sposoby weryfikowania tego, czy robimy postępy, opisane w planie monitorowania. Schematu oceny skuteczności podjętych działań powinien umożliwić uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy osiągnęliśmy założone efekty.


Trenerzy Programu Nawigator PCG to przede wszystkim osobowości i liderzy edukacji. Każdorazowo dobieramy najlepszych ekspertów odpowiednio przygotowanych do prowadzenia tak kompleksowego wsparcia. Są to wieloletni praktycy, edukatorzy, trenerzy i specjaliści w swoich dziedzinach.

 

Opinie o programie


Gratulujemy zespołowi PCG doskonałego wyczucia potrzeb szkół i pomysłu oferty, która w podobnej formie wchodzi niebawem do metod wspomagania szkół w ramach systemu nadzoru pedagogicznego w zgodzie z założeniami MEN. Cieszę się, że dzięki Wam szkoły prowadzone przez Miasto Białogard wyprzedziły system.

Małgorzata Stachowiak, Zastępca Burmistrza Białogardu

Był to najlepszy kurs, w jakim uczestniczyłam. Byłam na wielu kursach, z których niewiele wyniosłam, a tutaj otrzymałam ogromne wsparcie i gotowe narzędzia, które będę mogła wdrożyć w mojej placówce. Wierzę, że właśnie dzięki temu programowi i procesowi, którego się nauczyłam moja rada pedagogiczna będzie chętnie współpracować, a efektem naszej pracy będzie sukces.

Bożena Zbiorczyk, Dyrektor, Przedszkole Samorządowe w Kąkolewie

Wcześniej, jako dane rozumiałam tylko wynik końcowy egzaminów. Dzięki programowi zaczęłam dostrzegać jak wiele danych placówki posiadają. Nauczyłam się analizować dane dogłębniej, doszukiwać się niuansów i to mi dopiero pokazało całościowy obraz sytuacji. Dowiedziałam się, jakie obszary pracy szkoły wymagają poprawy oraz jak wybrać dane, które dadzą mi potrzebne informacje.

Teresa Wojtkiewicz, nauczyciel geografii, Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Ozorkowie

Myślałam, że na temat pracy z danymi wiem już bardzo dużo. Okazało się jednak, że aby osiągnąć cel potrzebna jest głębsza analiza danych oraz praca zespołowa wszystkich nauczycieli. To przełoży się na sukces, którym jest zadowolony nauczyciel i uczeń. Niezmiernie pomocne w czasie realizacji programu były: możliwość wymiany doświadczeń, bardzo miła atmosfera, wzajemne wsparcie.

Teresa Andrzejczak, Wicedyrektor, Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Curie – Skłodowskiej w OzorkowieOpinie na temat Programu Nawigator PCG


Najbliższa edycja rusza już we wrześniu 2016 r. w Łodzi.

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem, prosimy o kontakt telefoniczny 22 477 27 02 lub e‑mailowy pcgpolska@pcgpolska.pl


Cena programu obejmuje:

 • uzyskanie dostępu do e‑Platformy na czas realizacji programu
 • udział trzyosobowego zespołu reprezentującego szkołę: Dyrektora i 2 liderów szkolnych we wszystkich 5  spotkaniach
 • 30 godzin warsztatów
 • 25 godzin pracy projektowej i konsultacji z ekspertami
 • dostęp do indywidualnych konsultacji i wsparcia ze strony ekspertów PCG podczas całego czasu realizacji programu (od 4 do 6 m‑cy), jak również po jego zakończeniu w celu zapewnienia kontynuacji działań i oceny efektywności wdrożonych strategii
 • dokumentację do sprawozdania z przebiegu ewaluacji wewnętrznej
 • nieograniczony dostep do cyklicznych webinariow prowadzonych przez konsultantow PCG
 • 2 przerwy kawowe i lunch podczas każdego całodziennego spotkania

 

Opinie o programie


Gratulujemy zespołowi PCG doskonałego wyczucia potrzeb szkół i pomysłu oferty, która w podobnej formie wchodzi niebawem do metod wspomagania szkół w ramach systemu nadzoru pedagogicznego w zgodzie z założeniami MEN. Cieszę się, że dzięki Wam szkoły prowadzone przez Miasto Białogard wyprzedziły system.

Małgorzata Stachowiak, Zastępca Burmistrza Białogardu

Był to najlepszy kurs, w jakim uczestniczyłam. Byłam na wielu kursach, z których niewiele wyniosłam, a tutaj otrzymałam ogromne wsparcie i gotowe narzędzia, które będę mogła wdrożyć w mojej placówce. Wierzę, że właśnie dzięki temu programowi i procesowi, którego się nauczyłam moja rada pedagogiczna będzie chętnie współpracować, a efektem naszej pracy będzie sukces.

Bożena Zbiorczyk, Dyrektor, Przedszkole Samorządowe w Kąkolewie

Wcześniej, jako dane rozumiałam tylko wynik końcowy egzaminów. Dzięki programowi zaczęłam dostrzegać jak wiele danych placówki posiadają. Nauczyłam się analizować dane dogłębniej, doszukiwać się niuansów i to mi dopiero pokazało całościowy obraz sytuacji. Dowiedziałam się, jakie obszary pracy szkoły wymagają poprawy oraz jak wybrać dane, które dadzą mi potrzebne informacje.

Teresa Wojtkiewicz, nauczyciel geografii, Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Ozorkowie

Myślałam, że na temat pracy z danymi wiem już bardzo dużo. Okazało się jednak, że aby osiągnąć cel potrzebna jest głębsza analiza danych oraz praca zespołowa wszystkich nauczycieli. To przełoży się na sukces, którym jest zadowolony nauczyciel i uczeń. Niezmiernie pomocne w czasie realizacji programu były: możliwość wymiany doświadczeń, bardzo miła atmosfera, wzajemne wsparcie.

Teresa Andrzejczak, Wicedyrektor, Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Curie – Skłodowskiej w OzorkowieOpinie na temat Programu Nawigator PCG

 

E-Learning


Zapraszamy do zapoznania się z naszą najnowszą ofertą e‑learnigowej wersji powyższego programu -> e-Nawigator.

Zachęcamy Państwa do lektury na temat naszych doświadczeń z wykorzystaniem narzędzi e‑learningowych w oferowanych programach doskonalących: Studium przypadku: E‑learning a ewaluacja wewnętrzna i procesowe rozwiązywanie problemów

Projekt DATAUSE - Praca z danymi w celu poprawy efektów nauczania i pracy szkół


Wyróżnienie Komisji Europejskiej za realizację projektu DATAUSE

Więcej o projekcie...
 

 

 

Public Consulting Group

PCG Polska Sp. z o.o.

Adres: Piękna 19

00-549 Warszawa, Polska

Telefon: (22) 477 27 20

Fax: (22) 477 27 06

Email: pcgpolska@pcgpolska.pl

www.pcgpolska.pl


Spółki grupy kapitałowej PCG Polska

PCG Academia | Technology. Analytics. Excellence.

 

 

Librus