Ukierunkowane doskonalenie nauczycieli odpowiadające na zidentyfikowane potrzeby szkół


Kontekst i cele


Doskonalenie nauczycieli skutkujące poprawą jakości kształcenia w regionie, powinno uwzględniać specyfikę funkcjonowania szkół. Jesteśmy zdania, że część JST może być koordynatorem doskonalenia nauczycieli nie tylko poprzez zatwierdzanie szkolnych planów doskonalenia, ale też poprzez inicjowanie celów i tematów doskonalenia wynikających z rozpoznanych potrzeb lokalnego systemu oświaty, lokalnej społeczności oraz interesów lokalnych przedsiębiorców. Analiza funkcjonowania i efektów pracy szkół z poziomu JST pozwala określić obszary, które są problematyczne dla całego lokalnego systemu oświaty, a celowe ukierunkowane doskonalenie nauczycieli w szkołach pozwoli skupić uwagę na kierunkach ważnych dla całej lokalnej społeczności.

Cel: Określenie – na podstawie analizy danych zastanych (w tym wyników egzaminacyjnych) dla szkół danego typu – obszarów do zmiany oraz zaproponowanie adekwatnych form doskonalenia nauczycieli

Co oferujemy


 1. Analiza danych zastanych (w tym wyników egzaminacyjnych szkół) w perspektywie wieloletniej pod kątem zidentyfikowania obszaru do poprawy/rozwoju oraz ukierunkowanego doskonalenia nauczycieli

  Wynikiem analizy będzie identyfikacja obszaru do poprawy wraz z propozycją form doskonalenia nauczycieli, które mogłyby być efektywne i pomocne (celowe) w przeprowadzeniu wskazanej zmiany.

  i/lub

 2. Celowe badanie potrzeb szkoleniowych wybranej grupy nauczycieli pod kątem rozwoju niezbędnych kompetencji
 3. Przygotowanie prezentacji wyników analiz
  Prezentacja multimedialna (w PowerPoint) będzie zawierała najważniejsze ustalenia poczynione w trakcie analizy wyników wraz z wizualizacjami.
 4. Opcjonalnie: Przedstawienie wyników na szerszym forum i/lub udział w konferencjach metodycznych dla nauczycieli w celu zaprezentowania wyników
  Ustalenia analizy wyników mogą być przedmiotem wystąpienia na konferencji lub punktem wyjścia do poprowadzenia zajęć z nauczycielami w celu przekonania ich co do wybranego kierunku zmian i podjętych form doskonalenia. Istnieje możliwość:
  • Prezentacji wyników analiz na spotkaniu interesariuszy w Urzędzie Miasta/Gminy czy w Starostwie
  • Wystąpienia na Konferencji dla dyrektorów szkół i/lub nauczycieli

Przeprowadzona diagnoza dostarcza danych do dyskusji, w efekcie której wspólnie z dyrektorami szkół i przedstawicielami JST wypracowany zostanie program doskonalenia nauczycieli dostosowany do rozpoznanych potrzeb szkół i uwzględniający ich specyfikę.Efekty


 • Plan doskonalenia nauczycieli szkół zarządzanych przez JST odpowiadający na zidentyfikowane potrzeby szkoleniowe
 • Lepiej nauczające szkoły, świadomie i w sposób ukierunkowany podejmujące działania prorozwojowe

Korzyści dla Samorządu


 • Zidentyfikowanie obszarów, gdzie możliwe jest podjęcie działań doskonalących dla zwiększenia efektywności nauczania w szkołach
 • Celowe wydatkowanie pieniędzy przeznaczanych na doskonalenie nauczycieli
 • Monitorowanie trendów w wynikach egzaminacyjnych
 • Przygotowany raport z analizy wyników jako dobry wstęp do dyskusji z lokalnymi środowiskami edukacyjnymi i uzasadnienie dla planowanych działań rozwojowych dla nauczycieli
 • Promocja proaktywnych działań JST na rzecz stałego doskonalenia edukacji