Współpraca dla lepszego społeczeństwa

Pomoc społeczna


PCG Pomoc społeczna wspiera państwowe i lokalne instytucje pomocy społecznej w osiąganiu ich celów statutowych oraz w osiąganiu jak najlepszych wyników podejmowanych działań. Nasi doświadczeni eksperci i sprawdzone rozwiązania pomagają efektywnie wykorzystywać środki w ramach prowadzonych programów, ograniczyć koszty i dbać o zgodność podejmowanych działań z odpowiednimi regulacjami i stanem prawnym. PCG oferuje także wsparcie przy budowaniu strategii będącej odpowiedzią na zmiany demograficzne społeczeństwa oraz przy tworzeniu nowych rozwiązań adresowanych do osób starszych. W PCG rozumiemy, że pomoc społeczna jest obszarem szczególnie istotnym dla społeczeństwa. Dlatego ważne jest, by podejmowane działania strategiczne, planowane projekty finansowane ze środków unijnych czy konsultacje społeczne prowadzone były w oparciu o racjonalne przesłanki (obiektywne dane) oraz by poprzedzone były rzetelną diagnozą i badaniami, które ujednolicą wiedzę zainteresowanych stron i nakreślą jasne obszary współpracy i współdecydowania.