Badania socjologiczne i ewaluacje


Nasze badania i analizy są zawsze spersonalizowane dla potrzeb zamawiającej jednostki samorządu terytorialnego lub klientów prywatnych. Przygotowane przez nas raporty oparte o rzetelną analizę danych są kluczowym źródłem informacji w odpowiedzialnym planowaniu strategicznym.

Na potrzeby każdego badania proponujemy koncepcję badawczą, opracowujemy szczegółową metodologię z wykorzystaniem zaawansowanych metod jakościowych i ilościowych. Korzystamy z różnych narzędzi, metod i technik w zależności od potrzeb danego projektu. Nasz zespół doświadczonych ewaluatorów, socjologów i badaczy otwarty jest nawet na najbardziej innowacyjne projekty badań.

Przykładowe tematy badań i raportów:

  • Ścieżka edukacyjna oraz diagnoza potrzeb i oczekiwań edukacyjnych i zawodowych dzieci i młodzieży szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  • Raport nt. powodów umieszczania dzieci w pieczy zastępczej.

  • Diagnoza potrzeb w kontekście procesu rewitalizacji na rzecz ograniczenia przedwczesnego kończenia nauki szkolnej przez dzieci i młodzież ze środowisk zaniedbanych, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  • Diagnoza potrzeb na rzecz zwiększania szans na zatrudnienie mieszkańców ze środowisk szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  • Diagnoza potrzeb mieszkańców szczególnie zagrożonych marginalizacją z powodu wieku, w tym niepełnosprawności.

  • Analizy i rekomendacje w zakresie społeczno-gospodarczej sytuacji osób zamieszkujących badany obszar.