Badania socjologiczne i ewaluacje


Nasze badania i analizy są zawsze spersonalizowane dla potrzeb zamawiającej jednostki samorządu terytorialnego lub klientów prywatnych. Przygotowane przez nas raporty oparte o rzetelną analizę danych są kluczowym źródłem informacji w odpowiedzialnym planowaniu strategicznym.

Na potrzeby każdego badania proponujemy koncepcję badawczą, opracowujemy szczegółową metodologię z wykorzystaniem zaawansowanych metod jakościowych i ilościowych. Korzystamy z różnych narzędzi, metod i technik w zależności od potrzeb danego projektu. Nasz zespół doświadczonych ewaluatorów, socjologów i badaczy otwarty jest nawet na najbardziej innowacyjne projekty badań.

Przykładowe tematy badań i raportów:

 • Strategia Polityki Zdrowotnej, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, Strategia Rozwoju
 • System usług dla osób niesamodzielnych w celu wsparcia ich samodzielności w miejscu zamieszkania
 • Usługi dla osób starszych z wykorzystaniem nowych technologii w obszarze społecznym
 • Analiza dotycząca potrzeb i preferencji seniorów co do miejsca zamieszkania oraz ich sytuacji ekonomicznej
 • Problemy i deficyty w obszarze mieszkalnictwa senioralnego
 • Analiza zagranicznych polityk senioralnych
 • Innowacje społeczne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego osobom starszym na obszarach wiejskich w wybranych krajach europejskich
 • Rozwój rolnictwa społecznego w Europie na przykładzie gospodarstw opiekuńczych w wybranych krajach europejskich
 • Analiza (w tym wycena) utworzenia oraz funkcjonowania modelowego przykładu mieszkania chronionego oraz lokalu aktywizującego
 • Ścieżka edukacyjna oraz diagnoza potrzeb i oczekiwań edukacyjnych i zawodowych dzieci i młodzieży szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Raport korzyści ekonomicznych i społecznych realizacji inwestycji polegającej na budowie infrastruktury opiekuńczo-zdrowotnej
 • Występowanie problemu ubóstwa w grupie osób starszych
 • Potencjał rynku pracy w obszarze srebrnej gospodarki
 • Diagnoza potrzeb w kontekście procesu rewitalizacji
 • Diagnoza potrzeb na rzecz zwiększania szans na zatrudnienie mieszkańców ze środowisk szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Diagnoza potrzeb mieszkańców szczególnie zagrożonych marginalizacją z powodu wieku, w tym niepełnosprawności
 • Analizy i rekomendacje w zakresie społeczno-gospodarczej sytuacji osób zamieszkujących badany obszar