Wyzwania demograficzne


Starzejące się społeczeństwo to nie tylko wyzwanie dla systemu emerytalnego, rynku pracy czy służby zdrowia, ale też szansa na rozwój usług i produktów dedykowanych osobom starszym. PCG oferuje wsparcie przy budowaniu strategii będącej odpowiedzią na zmiany demograficzne społeczeństwa oraz tworzeniu nowych rozwiązań adresowanych do osób starszych, takich jak mieszkalnictwo senioralne, nowoczesne formy opieki domowej oraz instytucjonalnej czy programy aktywizacji seniorów.

Starzejące się społeczeństwo to nie tylko wyzwanie dla systemu emerytalnego, rynku pracy czy służby zdrowia, ale też szansa na rozwój usług i produktów dedykowanych osobom starszym. PCG oferuje wsparcie przy budowaniu strategii będącej odpowiedzią na zmiany demograficzne społeczeństwa oraz tworzeniu nowych rozwiązań adresowanych do osób starszych, takich jak mieszkalnictwo senioralne, nowoczesne formy opieki domowej oraz instytucjonalnej czy programy aktywizacji seniorów.

Tworzenie lokalnej i regionalnej strategii polityki senioralnej

Jednostki samorządu terytorialnego stoją przed nowymi problemami związanymi ze starzejącym się społeczeństwem. Stworzenie strategicznych podstaw do realizacji polityki senioralnej ma fundamentalne znaczenie dla lokalnych społeczności. PCG oferuje pomoc w budowaniu oraz wdrażaniu strategii oraz planów regionalnej i lokalnej polityki senioralnej, umożliwiających podejmowanie działań wobec osób starszych w sposób spójny i skoordynowany. Dobrze zaprojektowana strategia pomoże stawić czoła wyzwaniom takim jak depopulacja, zwiększony popyt na lokalne usługi opieki społecznej, aktywizacja osób starszych czy integracja międzypokoleniowa. PCG pomaga samorządom przeprowadzić diagnozę lokalnych potrzeb, opracować interdyscyplinarny plan działań na przyszłość oraz koordynować działania podmiotów z sektora publicznego, prywatnego i organizacji pozarządowych. Pomagamy także oszacować wpływ planowanych działań na budżet i zadłużenie jednostki samorządu terytorialnego oraz uwzględnić je w wieloletniej prognozie finansowej.