Audyt wewnętrznego serwisu IT oraz wsparcia dla użytkowników systemów informatycznych uczelni


Cel audytu

Systemy informatyczne klasy SIS, ERP czy BI stanowią obecnie układ nerwowy każdej szkoły wyższej. Ich sprawne funkcjonowanie jest kluczowe dla sukcesu realizowanych przez uczelnie procesów dydaktycznych, organizacyjnych i naukowych.

PCG Polska, w bliskiej współpracy ze swoimi klientami, umożliwia zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla użytkowników systemu IT w uczelni. Asystujemy w rozwiązywaniu bieżących problemów, w wypracowaniu i stosowaniu długoterminowego planu doskonalenia pracy z posiadanymi systemami IT, oraz w tworzeniu planu rozwoju tych systemów tak, aby mogły one w przyszłości spełniać potrzeby organizacji.

Celem audytu jest ocena wewnętrznego serwisu IT dla posiadanych przez uczelnię systemów informatycznych oraz wsparcia dla użytkowników tych systemów. Wykonywany audyt obejmuje działy uczelni korzystające z systemów informatycznych oraz dział IT

Przebieg audytu

Badanie audytowe trwa od 1 do 2 dni, w zależności od wielkości organizacji. Badanie wykonywane jest w siedzibie uczelni. Podczas badania prowadzone są wywiady z użytkownikami systemu i pracownikami działu IT. Po badaniu audytor przygotowuje raport, który zostaje udostępniony w terminie 7 dni.

W trakcie audytu badana jest:

 • Obsługa użytkowników końcowych systemów informatycznych przez wewnętrzny dział IT

  • Wsparcie dla użytkowników w zakresie obsługi systemu;
  • Sposób zgłaszania, przetwarzania i monitorowanie problemów z obsługą systemu;
  • Wewnętrzne instrukcje stanowiskowe i problemowe.


 • Realizacja funkcji wewnętrznego działu IT uczelni

  • Weryfikacja problemów zgłaszanych przez użytkowników systemu;
  • Procedury przetwarzania zgłoszeń problemów;
  • Monitorowanie efektywności pracy z systemem;
  • Analizy przyczyn zgłoszeń problemów przez użytkowników końcowych;
  • Prezentacja informacji o efektywności wykorzystania systemu i analizy problemów dla władz uczelni;
  • Planowanie oraz realizacja działań zwiększających efektywność wykorzystania systemu.


 • Zarządzanie rozwojem systemu

  • Forma i weryfikacja zgłoszeń nowych funkcjonalności systemu;
  • Analiza konkurencyjnych i komplementarnych rozwiązań;
  • Planowanie rozwoju systemu.


Korzyści z audytu

Rezultatem końcowym audytu jest raport prezentujący istnienie i stopień realizacji poszczególnych funkcji wsparcia użytkowników systemu, oraz jeśli będzie taka potrzeba, zalecenia działań korygujących obecną organizację serwisu wewnętrznego.

Wyniki audytu pozwalają ocenić jakość oferowanego wsparcia dla użytkowników końcowych oraz zaplanować działania mające na celu usprawnienie ich obsługi, dające w efekcie:

 • wzrost efektywności pracy z systemami informatycznymi;
 • lepszą jakość i skuteczność obsługi kluczowych procesów organizacji;
 • przewidywalność wymaganych prac rozwojowych systemów informatycznych.