Optymalizacja procesu planowania zajęć oraz efektywne wykorzystanie zasobów i infrastruktury uczelni


Cele usługi

Planowanie zajęć to jeden z kluczowych procesów organizacyjnych w uczelni, ponieważ determinuje on efektywne wykorzystanie bazy dydaktycznej uczelni oraz wpływa na poziom satysfakcji studentów i nauczycieli. Opracowanie planu zajęć, który bierze pod uwagę wszystkie istotne czynniki i ograniczenia, to żmudny i pracochłonny proces, wymagający analizy dużej ilości rozproszonych danych.

PCG Polska wykorzystuje sprawdzoną metodologię pracy z danymi edukacyjnymi oraz system IT do automatycznego rozkładu zajęć wyposażony w zaawansowany algorytm optymalizacyjny. Celem oferowanej przez PCG Polska usługi jest wdrożenie w uczelni powtarzalnego i w dużej mierze zautomatyzowanego procesu planowania zajęć, który wzmacnia realizację celów strategicznych uczelni, minimalizując przy tym nakład pracy ze strony pracowników administracyjnych uczelni.

Przebieg usługi


 • Analiza stanu aktualnego

  • Wywiady z osobami zaangażowanymi w proces planowania zajęć;
  • Analiza danych na wejściu i na wyjściu procesu planistycznego;
  • Identyfikacja luk w procesie planowania zajęć.


 • Określenie stanu docelowego

  • Identyfikacja celów strategicznych uczelni i uwzględnienie ich w procesie planowania;
  • Określenie i priorytetyzacja oczekiwań interesariuszy uczelni (studentów, nauczycieli, władz i administracji uczelni) względem procesu planistycznego;
  • Przygotowanie strategii optymalnego planowania zajęć.


 • Wdrożenie w uczelni strategii optymalnego planowania zajęć

  • Wdrożenie systemu informatycznego do automatycznego rozkładu zajęć i zintegrowanie go z posiadanymi przez uczelnie bazami danych;
  • Wdrożenie w uczelni procedur mających na celu stałe napełnianie systemu aktualnymi danymi;
  • Szkolenia dla pracowników działu planistycznego oraz działu IT.


Korzyści

Rezultatem końcowym działań PCG Polska jest powtarzalny i zautomatyzowany proces pozwalający na generowanie planów zajęć zgodnych ze strategią uczelni i oczekiwaniami jej interesariuszy. Usługi oferowane przez PCG Polska pozwalają na uzyskanie następujących korzyści:

 • Znaczące skrócenie czasu poświęcanego na planowanie zajęć;
 • Optymalizacja wykorzystania posiadanych zasobów ludzkich i infrastruktury uczelni;
 • Podniesienie poziomu satysfakcji studentów i nauczycieli akademickich;
 • Eliminacja typowych problemów, takich jak konflikty podczas przydzielania sal i zasobów;