Aktualności


PCG Polska partnerem strategicznym Fundacji Rektorów Polskich
2016-01-13


W dniu 13 stycznia 2016 r. firma PCG Polska reprezentowana przez Piotra Dmochowskiego-Lipskiego (Prezes Zarządu PCG Polska), Leszka Lewoca i Łukasza Nowaka oraz Fundacja Rektorów Polskich reprezentowana przez prof. Jerzego Woźnickiego podpisały umowę o współpracy. Przedmiotem Umowy jest ustanowienie przez Strony partnerstwa strategicznego w działaniach na rzecz realizacji misji Partnerów w zakresie wspierania rozwoju społeczeństwa wiedzy i sektora wiedzy w Polsce, a w tym szkolnictwa wyższego i instytucji akademickich oraz systemu badań naukowych, w ramach m.in. działalności badawczej, wydawniczej, szkoleniowej i ewaluacyjnej.

Idea utworzenia Fundacji Rektorów Polskich zrodziła się w wyniku dyskusji zainicjowanej w ramach Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Była ona efektem przekonania o niedostatecznym stopniu rozwoju zaplecza merytorycznego dla procesu niezbędnych przemian w szkolnictwie wyższym i systemie badań naukowych. Fundacja została ustanowiona 7 czerwca 2001 r. Zgodnie z zapisami w Statucie celami Fundacji Rektorów Polskich są m.in. działanie na rzecz rozwoju edukacji, nauki i kultury w Polsce, wspieranie polityki naukowej, edukacyjnej i kulturalnej Państwa, oraz wspieranie i wyróżnianie uczniów, studentów i młodych pracowników naukowych.

Na zdjęciu od lewej: Piotr Dmochowski‑Lipski (Prezes PCG Polska) i prof. Jerzy Woźnicki (Prezes Fundacji Rektorów Polskich)Na zdjęciu od lewej: Leszek Lewoc (Dyrektor Generalny i Członek Zarządu Partners in Progress), Piotr Dmochowski‑Lipski (Prezes PCG Polska), prof. Jerzy Woźnicki (Prezes Fundacji Rektorów Polskich), Łukasz Nowak (Członek Zarządu Partners in Progress)