Aktualności


10 uczelni w pilotażu projektu: „Analityka edukacyjna w szkołach wyższych”
2016-04-26


PCG Polska, wspólnie z wiodącym think‑tankiem, prowadzącym badania w zakresie szkolnictwa wyższego – Fundacją Rektorów Polskich, zainicjowały w kwietniu br. prace w ramach pilotażowego projektu badawczego pn. „Analityka edukacyjna w szkołach wyższych”. Nasza inicjatywa ma na celu przetestowanie innowacyjnych mechanizmów analizy danych na przykładzie procesu pozyskiwania kandydatów na studia i rekrutacji studentów.

U podstaw przyjętych przez nas założeń leży przekonanie, iż zdolność szkoły wyższej do budowania przewagi konkurencyjnej zależy od jej gotowości do efektywnego wykorzystywania informacji, znajdujących się zarówno w jej własnych zasobach, jak i publicznie dostępnych bazach danych. Jesteśmy przekonani, że uczelnie posiadające efektywne narzędzia do podejmowania decyzji w oparciu o dane będą lepiej przygotowane na wyzwania, jakie stawia przed nimi rynek oraz krajowe i międzynarodowe instytucje akredytacyjne.

Do pilotażu, dla zachowania różnorodności grupy badawczej, zaproszone zostały następujące uczelnie:

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Politechnika Wrocławska,
 • Politechnika Krakowska,
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny,
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
 • PWSZ Gniezno,
 • PWSZ Ciechanów,
 • Akademia im. Leona Koźmińskiego,
 • Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS.

Uczelnie uczestniczące w pilotażu otrzymają bezpłatnie raporty i rekomendacje umożliwiające:

 • Optymalny dobór kandydatów na studia ściśle powiązany ze strategią i celami uczelni;
 • Zdefiniowanie optymalnego procesu dobierania w grupy zajęciowe studentów zgodnie z ich potencjałem edukacyjnym;
 • Zaplanowanie niezbędnego wsparcia dla studentów o najniższym potencjale edukacyjnym w celu wyrównania szans edukacyjnych i utrzymania studentów;
 • Identyfikację, gromadzenie i monitorowanie nowych rodzajów danych o studentach, służących zwiększeniu poziomu utrzymania studentów i podniesieniu jakości kształcenia.

Wyniki pilotażu, w formie zagregowanej i zanonimizowanej, zostaną opublikowane na jesieni tego roku przez Fundację Rektorów Polskich i PCG Polska.

Kontakt z biurem projektu:
analitykaedukacyjna@gmail.com
Tel: (22) 53 53 712

Broszura informacyjna do pobrania