Aktualności


Analizy PCG pierwszym krokiem do wdrożenia projektu e-Opieka – innowacyjnego systemu usług opiekuńczych w Polsce
2017-05-11


W ostatnich miesiącach Dział PCG Zdrowie i Pomocy Społeczna realizował projekt doradczy dla Miasta Stołecznego Warszawy oraz 10 sąsiadujących ze stolicą gmin z Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.
PCG otrzymało zadanie przeprowadzenia dwóch analiz: analizy biznesowej uwzględniającej procesy i zależności w systemie usług społecznych oraz analizy rozwiązań technologicznych dla systemu usług społecznych ze szczególnym uwzględnieniem usług opiekuńczych. Analizy te stanowiły milowy krok dla implementacji projektu e-Opieka, w ramach którego odbiorcy usług opiekuńczych oraz warszawscy seniorzy będą mieli dostęp do lepszej jakości usług. Pozwoli to im dłużej samodzielnie mieszkać we własnym domu.
Podstawowe komponenty projektu e-Opieka to:

 • stworzenie centrum wsparcia 24/7 świadczącego teleusługi oraz teleopiekę
 • zapewnienie urządzeń monitorujących i umożliwiających osobom objętym wsparciem kontakt z centrum wsparcia: urządzenia typu smart, np. tablet, technologie ubieralne (wearables) np. przycisk SOS, bransoletka/opaska;
 • wsparcie świadczonych usług oraz kontrola ich jakości;
 • zapewnienie relacji społecznych poprzez wykorzystanie narzędzi TIK oraz sieci współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi interesariuszami. Poza przyjrzeniem się istniejącym procesom w pomocy społecznej, celem analizy było opracowanie dwóch wariantów realizacji projektu e-opieka w zakresie biznesowym, technologicznym i kosztowym.

Wyniki prac to ponad 300 stron raportów z analiz, kilkadziesiąt grafik, wykresów i schematów systemu e-Opieka. Dla nas jednak najważniejszym rezultatem jest zadowolony klient, który może teraz podjąć kolejne kroki (takie jak opracowanie studium wykonalności, profilowanie odbiorców usług) w celu wprowadzenia w życie tego wizjonerskiego i kompleksowego systemu usług opiekuńczych przyszłości, wspieranego najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi.

Okładka raportu z analiz dla projektu e-Opieka

E-Opieka

Warsztaty strategiczne z interesariuszami projektu e-Opieka

E-Opieka

Warsztaty strategiczne z interesariuszami projektu e-Opieka

E-Opieka

Zakres prac w projekcie obejmował między innymi następujące działania:

 • przygotowanie i przeprowadzenie strategicznego warsztatu z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej, firm świadczących usługi opiekuńcze na terenie m. st. Warszawy oraz Biura Pomocy i Projektów Społecznych;
 • analiza otoczenia instytucjonalno-prawnego dla projektu e-Opieka;
 • wypracowanie założeń nowego systemu kontraktowania, realizacji i monitorowania usług społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem usług opiekuńczych i teleopieki;
 • analiza funkcjonowania centrum wsparcia 7/24 w kontekście utworzonej centralnej jednostki i relacji z lokalnymi ośrodkami pomocy społecznej;
 • opracowanie rekomendacji realizacji projektu e-Opieka w dwóch wariantach;
 • analiza rozwiązań (warstwa sprzętowa i oprogramowanie) dostępnych na rynku z zakresu teleopieki oraz monitoringu świadczonych usług społecznych ze szczególnym uwzględnieniem usług opiekuńczych;
 • analiza wykorzystania narzędzi ubieralnych monitorujących podstawowe parametry;
 • analiza rozwiązań technologicznych z zakresu koordynacji i monitoringu świadczonych usług przez realizujące je podmioty;
 • analiza infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do budowy i funkcjonowania systemu e-Opieka, także pod kątem konieczności przesyłu danych z urządzeń, w które wyposażani będą podopieczni i opiekunowie, w czasie rzeczywistym;
 • przygotowanie grafiki prezentującej architekturę technologiczną systemu wraz z zachodzącymi w jej ramach relacjami i procesami;
 • opracowanie prognozy kosztorysowej dla wariantów zaproponowanych rozwiązań technologicznych wskazanych;
 • oraz niezliczone wywiady, rozmowy, spotkania dla zapewnienia wykonalności proponowanych rozwiązań i ich dopasowania do istniejącego kontekstu usług opiekuńczych.

Projekt e-Opieka to budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Projekt jest planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.
Szerszy opis projektu dostępny na stronach Urzędu Miasta Warszawy:
[Załącznik 2 opis projektu]