Aktualności


Przegląd literatury dot. badań przesiewowych w kierunku przemocy wobec osób starszych (Projekt SAVE)
2022-02-01


project save


Przemoc wobec osób starszych jest powszechnym zjawiskiem na całym świecie, a narzędzia przesiewowe są częścią pomocnej strategii wspierającej specjalistów w rozpoznawaniu sygnałów i oznak złego traktowania. Narzędzia screeningowe mogą również kierować kolejne kroki personelu służby zdrowia czy pomocy społecznej ku dalszym badaniom, obserwacjom czy interwencjom. Poprzez PCG Polska we współpracy z Partnerami Programu Erasmus+ pod okiem Uniwersytetu Minho (Portugalia), Project SAVE opublikował systematyczny przegląd literatury badawczej dostępnej dla tego obszaru. Badanie koncentruje się na ustandaryzowanym podejściu do badań przesiewowych nad osobami starszymi.
Zidentyfikowano 37 instrumentów przesiewowych cytowanych w literaturze, z których 8 przetestowano w badaniach. Wyodrębniono trzy dobrze ugruntowane narzędzia oceny:

  • Test przesiewowy Hwalek-Sengstock dotyczący przemocy wobec osób starszych (The Hwalek-Sengstock Elder Abuse Screening Test, HS-EAST)
  • Skala podatności na nadużycia (Vulnerability to Abuse Screening Scale, VASS) i
  • Wskaźnik/Indeks Podejrzeń Przemocy wobec Osób Starszych (ELDER ABUSE SUSPICION INDEX © EASI).
Powyższe narzędzia są dostępne do użytku w środowisku praktyków, w instytucjach ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
Obecnym celem Projektu SAVE jest szkolenie profesjonalistów z różnych dziedzin w zakresie administrowania i interpretacji tych narzędzi przesiewowych dotyczących wykorzystywania osób starszych.

Pełny przegląd literatury w języku angielskim i innych znajdziesz tutaj, a w języku polskim tutaj.

Ten przegląd literatury zawiera argumenty, które odnoszą się zarówno do korzyści, jak i wyzwań związanych z badaniami przesiewowymi. Ponieważ niniejszy przegląd skupia się na wstępnych testach przesiewowych i konieczne są dalsze badania, aby pomóc specjalistom w podejmowaniu najbardziej świadomych decyzji dotyczących przemocy wobec osób starszych, warto zauważyć, że stosowanie narzędzi przesiewowych wykracza poza bezpośrednią opiekę nad pacjentem.
Ustrukturyzowane praktyki dotyczące procesów badań przesiewowych są przydatne w szkoleniu i rozwoju zawodowym pracowników pomocy społecznej i zdrowotnej. Są również przydatnymi narzędziami do podnoszenia ogólnej świadomości na temat przemocy wobec osób starszych w społecznościach na całym świecie – w celu promowania szerszego spojrzenia na okoliczności i czynniki, które mogą determinować złe traktowanie i wykorzystywanie osób starszych.

O projekcie SAVE

Projekt SAVE* realizowany jest przez konsorcjum koordynowane przez PCG Polska (Polska) we współpracy z Anziani e non solo (Włochy); Cadiai (Włochy); Osk VoiVa. (Finlandia); oraz dwie instytucje akademickie: Uniwersytet Minho (Portugalia) i Politechnika Cypryjska (Cypr).
Opisany powyżej systematyczny przegląd literatury został przeprowadzony właśnie w ramach Projektu SAVE. Kolejne rezultaty projektu obejmą:

  • program szkoleniowy dotyczący rozpowszechnienia przemocy wśród osób w podeszłym wieku,
  • wytyczne dotyczące badań przesiewowych oraz
  • e-kurs na ten sam temat.
*Projekt SAVE jest współfinansowany przez Program Erasmus+ Unii Europejskiej w ramach Umowy o dofinansowanie 2020-1-PL01-KA202-081643.