Eksperci


Nasz zespół to grupa ponad 200 trenerów, ekspertów merytorycznych, specjalistów i pasjonatów w wielu obszarach, w tym m.in. w dziedzinie analizy danych, diagnostyki edukacyjnej, ewaluacji, indywidualizacji nauczania, pracy z uczniem zdolnym, metodyki nauczania, czy zarządzania oświatą. Wśród nas są również koordynatorzy i specjaliści organizacyjni, którzy troszczą się o płynny i przyjemny przebieg każdego z naszych projektów.PCG Polska w dziale PCG Edukacja zatrudnia ekspertów związanych z Zespołem Edukacyjnej Wartości Dodanej, który od 2005 roku rozwijał metodologię szacowania wskaźników EWD i ich wykorzystania do oceny efektywności nauczania.

Wśród pracowników działu PCG Edukacja są eksperci od funduszy unijnych oraz od wspierania samorządów lokalnych w prowadzeniu efektywnej polityki oświatowej

Mariusz WypychEkspert specjalizujący się w tematyce funduszy Unii Europejskiej. Członek Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie łódzkim, ekspert wpisany na listę osób oceniających wnioski aplikacyjne w ramach RPO Województwa Łódzkiego 2014‑2020 oraz RPO Województwa Wielkopolskiego 2014‑2020. Od roku 2015 członek Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim, wcześniej członek Zespołu opracowującego Wieloletni Plan Działań na rzecz rozwoju i upowszechnienia ekonomii społecznej w województwie łódzkim na lata 2013‑2020. Przeprowadził ponad 100 szkoleń z zakresu przygotowywania wniosków aplikacyjnych i rozliczania przyznanych funduszy UE skierowanych do beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wcześniej pracował dla Miasta Tuszyn, gdzie był odpowiedzialny za rozwój i wdrażanie strategii rozwoju miasta i projektów finansowanych przez UE. W latach 2004-2014 pracował dla Fundacji Studiów Europejskich – Instytut Europejski w Łodzi, gdzie przez 5 lat pełnił funkcję kierownika Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego odpowiedzialnego za wspieranie beneficjentów funduszy unijnych w prawidłowej realizacji umów finansowanych ze środków UE. Wcześniej pełnił rolę koordynatora projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych oraz pełnił rolę trenera przedstawicieli administracji publicznej. W latach 2009‑2014 trener kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim certyfikowany przez Krajowy Ośrodek EFS.

 

Znaczącą rolę w pracy działu PCG Edukacja sprawują specjaliści zarządzający projektami, koordynujący organizację wydarzeń, działający w obszarze zamówień publicznych.

Anna ŁajkowskaAnalityk biznesowy, specjalista w zakresie zarządzania projektami edukacyjnymi. W PCG Edukacja jest odpowiedzialna za tworzenie oferty i koordynację działań realizowanych w ramach Centrum Doskonalenia PCG związanych ze wsparciem kadr zarządzających i pracowników placówek oświatowych.

W swoich działaniach kładzie nacisk na doświadczenie zdobyte w realizacji projektów dla instytucji związanych z oświatą, indywidualne podejście oraz wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Zaangażowana była również w realizację projektów edukacyjnych i współtworzenie nowoczesnych narzędzi IT takich jak e‑Platforma elearningowa czy rozbudowane szkolenia e‑learningowe. Współpracowała z ośrodkami doskonalenia nauczycieli i placówkami edukacyjnymi podczas realizacji m.in. kompleksowego wspomagania szkół. Zaangażowana była również w jeden z największych projektów indywidualizacji nauczania w kraju – w województwie łódzkim, w którym wdrożono system do organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej EdPlan.

Będąc studentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej napisała pracę dyplomową na temat doskonalenia zawodowego nauczycieli. Ukończyła również Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego z zakresu administracji publicznej oraz zarządzanie na Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.

 

Beata RackaAnalityk biznesowy w PCG Edukacja. Od 2006 r. swoją karierę związała z działalnością firm doradczo-szkoleniowych. Brała udział w realizacji kilkunastu projektów szkoleniowych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach ZPORR oraz POKL.

Była specjalistką ds. organizacji szkoleń, rekrutacji, promocji, ewaluacji oraz monitoringu w realizowanych projektach. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie przetargów. W bardzo dobrym stopniu zna przepisy regulowane Ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz w zakresie wdrażania projektów dofinansowanych ze środków Funduszy UE. Z wykształcenia magister ekonomii Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Uczestniczka kilkunastu szkoleń na temat stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ukończyła 120‑godzinny certyfikowany kurs trenerski. Swoje sukcesy w PCG rozpoczęła od wygrania 3 przetargów dla Kuratorium Oświaty w Poznaniu w zakresie realizacji szkoleń dla nauczycieli, dyrektorów oraz rad pedagogicznych.