PCG Zdrowie i Pomoc społeczna


PCG Zdrowie i Pomoc społeczna

PCG Zdrowie i Pomoc społeczna wspiera instytucje państwowe, lokalne instytucje samorządowe oraz podmioty prywatne w osiąganiu ich celów statutowych oraz w osiąganiu jak najlepszych wyników podejmowanych działań. Nasi doświadczeni eksperci i sprawdzone rozwiązania pomagają efektywnie wykorzystywać środki w ramach prowadzonych programów, ograniczyć koszty i dbać o zgodność podejmowanych działań z odpowiednimi regulacjami i stanem prawnym. PCG oferuje także wsparcie przy budowaniu strategii działań, profilowaniu programów będących odpowiedzią na zmiany demograficzne społeczeństwa oraz przy tworzeniu nowych rozwiązań adresowanych do osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.

W PCG rozumiemy, że ochrona zdrowia i pomoc społeczna to obszary szczególnie istotne dla społeczeństwa. Dlatego ważne jest, by podejmowane działania strategiczne, planowane projekty finansowane ze środków unijnych czy konsultacje społeczne prowadzone były w oparciu o racjonalne przesłanki (obiektywne dane) oraz by poprzedzone były rzetelną diagnozą i badaniami, które ujednolicą wiedzę zainteresowanych stron i nakreślą jasne obszary współpracy i współdecydowania.

Dla sektora publicznego

Badania ilościowe, jakościowe i analizy statystyczne

Projektujemy i realizujemy badania pomagając naszym klientom stawiać diagnozy – określamy potencjał, docieramy do źródeł problemów, szacujemy ich skalę i przewidujemy konsekwencje wprowadzenia określonych rozwiązań.

Czytaj więcej

innowacje społeczne

Innowacje społeczne i modelowe rozwiązania

Wspólnie z samorządami projektujemy i wdrażamy nowatorskie działania, wykorzystując i wzmacniając potencjał lokalnych społeczności. Stworzyliśmy i przetestowaliśmy z sukcesem autorską koncepcję innowacji społecznej opartej na mechanizmie recept społecznych (social prescribing).

Czytaj więcej

Partycypacja, konsultacje społeczne

Posiadamy doświadczenie w partycypacji społecznej – prowadzeniu konsultacji z lokalną społecznością i innymi interesariuszami prowadzonych działań związanych np. z rewitalizacją, inwestycjami, czy nowymi programami wsparcia aktywności społecznej.

Czytaj więcej

Programy, polityki, strategie i inne dokumenty

Doradzamy w budowaniu i wdrażaniu strategii oraz planów regionalnej i lokalnej polityki senioralnej. Wspieramy w tworzeniu dokumentów nadających kształt wizjom, formułujących mierzalne cele i konkretne plany realizacji, umożliwiających podejmowanie działań w sposób spójny i skoordynowany.

Czytaj więcej

innowacje społeczne

Standardy realizacji usług publicznych

Tworzenie standardów pozwala ujednolicić sposób postępowania na terenie JST oraz zapewnia przejrzystość prowadzonych działań. PCG wspiera w opracowywaniu modelowych wytycznych, od analizy obecnych praktyk, przez propozycje rozwiązań, aż do konsultacji z odbiorcami końcowymi.

Czytaj więcej

Analizy przedrealizacyjne i biznes plany dla inwestycji

Świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego w zakresie analizy opłacalności i potencjału inwestycji, czy wyborze odpowiedniego modelu działalności. Specjalizujemy się w tworzeniu modeli finansowych, biznes planów oraz planów strategicznych i operacyjnych.

Czytaj więcej

Dla sektora prywatnego