Zapytania ofertowe


Zapytanie ofertowe
2020-10-13


W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie konkurencyjności, o którym mowa w  ozdziale 6.5.1 wydanych przez Ministerstwo Rozwoju Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie zamówienia obejmującego usługę w zakresie udziału w pracach komisji oceny pomysłów na innowacyjne rozwiązania na rzecz osób starszych w projekcie GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA 2.

Więcej informacji:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/10938