Projekty dofinansowane przez UE


DRAGGING

Przedsiębiorczość z administracją publiczną

Umowa grantowa nr: 2020-1-PL01-KA202-081643

DRAGGING

Informacja o projekcie i jego celu: Celem projektu DRAGGING jest tworzenie wartości dodanej w sektorze usług społecznych przez wsparcie w tworzeniu narzędzi rentowności ekonomicznej dla organizacji pozarządowych. Poprawi to ich relacje z sektorem publicznym, zwłaszcza w kontekście zamówień publicznych.
W ramach projektu powstaną:

  • Baza pomysłów biznesowych – platforma internetowa ze zbiorem pomysłów na biznes w sektorze publicznym
  • Szkolenia online – Kurs kompetencji w zakresie przedsiębiorczości i zarządzaniem biznesem dla grup zagrożonych wykluczeniem

Okres realizacji: 30.12.2020 – 27.02.2023

Strona projektu: http://draggingproject.eu/

# @ #draggingproject

Broszura/Ulotka: broszura