Projekty dofinansowane przez UE


roboSTEAMKIDS

poprawa wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem poprzez podnoszenie cyfrowych kompetencji nauczycieli oraz wprowadzenie włączającego programu nauczania STEAM i robotyki

Umowa grantowa nr: 2021-2-PL01-KA220-SCH-000048987

roboSTEAMKIDS

Informacja o projekcie i jego celu: Projekt ma na celu wyposażenie nauczycieli wczesnej edukacji w nowe cyfrowe kompetencje, umiejętności pedagogiczne, a także kluczowe narzędzia i zasoby w kontekście nauczania STEAM (z ang. nauka, technologia, inżynieria, sztuka, matematyka) i robotyki. Wpisane w niego jest także dążenie do systemowego rozwijania metod stosowanych w pedagogice wczesnej edukacji oraz eliminowanie różnic w zakresie edukacji cyfrowej między krajami członkowskimi UE.
Główne rezultaty projektu:

  • Podręcznik STEAM i robotyki we wczesnej edukacji: przegląd obecnych uwarunkowań i dobrych praktyk;
  • Zestawy narzędzi dla nauczycieli, rodziców i dzieci zawierające materiały edukacyjne, propozycje aktywności oraz praktyczne wskazówki i pomocne zasoby;
  • Włączająca platforma roboSTEAMKIDS oferująca, poza wypracowanymi rezultatami, wirtualną akademię, narzędzia oceny i akredytacji oraz komunikacji, a także platformę dla rozszerzania sieci kontaktów.

Okres realizacji: 2.05.2022 – 1.11.2024

Strona projektu: http://www.robosteamkids.eu/

# @ #roboSTEAMkids #roboSTEAM #robotics #STEAMskills #ECEC #earlychildhoodeducation #nursery #preschool

Broszura/Ulotka: broszura