Analizy przedrealizacyjne i biznes plany dla inwestycji


PCG wspiera swoich Klientów na wszystkich etapach procesu tworzenia innowacyjnych usług dla seniorów, w tym usług opiekuńczych, zdrowotnych i związanych z mieszkalnictwem, dostarczając ekspercką wiedzę, nowoczesne narzędzia analityczne, cenną zewnętrzną perspektywę oraz praktyczne doświadczenie wynikające z bezpośredniej pracy z osobami starszymi.

Badania rynku

Klientom z sektora publicznego zainteresowanym wdrażaniem nowych usług dla seniorów oferujemy zarówno jakościowe, jak i ilościowe analizy rynku i uwarunkowań społeczno-gospodarczych. Wykorzystując nasze doświadczenie na rynku opieki długoterminowej, a co za tym idzie znajomość potrzeb osób starszych i zależnych, a także biegłość w prognozach demograficzno-ekonomicznych, pomagamy ocenić zapotrzebowanie na usługi kierowane do seniorów w regionie lub na terenie kraju.
Oprócz analiz mających na celu statystyczne oszacowanie chłonności rynku, organizujemy też badania rynku z uczestnictwem samych seniorów. W ten sposób pomagamy klientom zrozumieć potrzeby użytkowników końcowych, dostosować świadczoną usługę do ich preferencji oraz ustalić cenę na poziomie, który będzie gwarantował sukces rynkowy.

Analizy inwestycji

PCG świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego w zakresie analizy opłacalności inwestycji, a także przy wyborze odpowiedniego modelu wejścia na rynek. Specjalizujemy się w tworzeniu modeli finansowych, biznes planów, studiów wykonalności oraz planów strategicznych i operacyjnych, zarówno dla jednostek samorządu terytorialnego, jak i dla prywatnych przedsiębiorców.

W ramach analiz związanych z inwestycjami oferujemy pełen pakiet usług, od określenia koncepcji projektu i opcji jego wdrożenia, przez warsztaty strategiczne z interesariuszami potwierdzające założenia i identyfikujące wymagania wobec projektu, testy rynkowe z podmiotami potencjalnie zainteresowanymi udziałem w projekcie (np. inwestorami finansowymi czy wykonawcami), po analizę ekonomiczno-finansową uwzględniającą potencjalnie dostępne finansowanie z funduszy UE oraz dotacji innych podmiotów.

Przykładowe analizy przedinwestycyjne:

 • Analiza korzyści ekonomicznych i społecznych realizacji inwestycji polegającej na budowie infrastruktury opiekuńczo-zdrowotnej
 • Program funkcjonalno-użytkowy dla inwestycji w infrastrukturę senioralną / ośrodek geriatryczny / dom opieki / środowiskowy dom samopomocy
 • Analiza kosztów tworzenia i funkcjonowania mieszkań chronionych / lokali aktywizujących
 • Ekspertyza dotycząca zbadania potrzeb mieszkaniowych seniorów oraz wskazania istotnych problemów i deficytów w obszarze mieszkalnictwa senioralnego
 • Identyfikacja możliwych opcji realizacji inwestycji (np. PPP, koncesja, kontrakt na zarządzanie, kontrakt na usługi, inne modele współpracy międzysektorowej) oraz form organizacyjnych (np. klaster usług senioralnych)
 • Model finansowy dla innowacyjnego systemu świadczenia usług opiekuńczych w JST
 • Analiza prawna i organizacyjna
 • Analiza populacji i potrzeb w zakresie stacjonarnej opieki długoterminowej
 • Analiza istniejącej infrastruktury (publiczne i prywatne placówki opiekuńcze)
 • Analiza wariantów realizacji inwestycji i rekomendacja najkorzystniejszego modelu
 • Analiza ekonomiczno-finansowa
 • Analiza możliwości pozyskania środków zewnętrznych (fundusze unijne)
 • Testy rynkowe z inwestorami branżowymi i finansowymi
 • Potencjał srebrnej gospodarki w regionie
 • Studium wykonalności dla placówki opieki długoterminowej, w tym analiza rynku, analiza lokalizacji, strategia marketingowa, analiza finansowa itp.
 • Analiza potencjału lokalizacji pod inwestycję w ośrodek opieki długoterminowej

Przykłady realizowanych przez nas projektów znajdują się w Portfolio.