Programy, polityki, strategie i inne dokumenty


Starzejące się społeczeństwo to nie tylko wyzwanie dla systemu emerytalnego, rynku pracy czy służby zdrowia, ale też szansa na rozwój usług i programów dedykowanych osobom starszym i zależnym. PCG oferuje wsparcie przy budowaniu strategii będącej odpowiedzią na zmiany demograficzne społeczeństwa oraz tworzeniu nowych rozwiązań adresowanych do osób starszych, takich jak mieszkalnictwo senioralne, nowoczesne formy opieki domowej oraz instytucjonalnej czy programy aktywizacji seniorów.

Tworzenie lokalnej i regionalnej strategii polityki senioralnej

Stworzenie strategicznych podstaw do realizacji polityki senioralnej ma fundamentalne znaczenie dla lokalnych społeczności. Dobrze zaprojektowana strategia pomoże stawić czoła wyzwaniom takim jak depopulacja, zwiększony popyt na lokalne usługi opieki społecznej, aktywizacja osób starszych czy integracja międzypokoleniowa. PCG pomaga samorządom przeprowadzić diagnozę lokalnych potrzeb, opracować interdyscyplinarny plan działań na przyszłość oraz koordynować działania podmiotów z sektora publicznego, prywatnego i organizacji pozarządowych. Pomagamy także oszacować wpływ planowanych działań na budżet i zadłużenie jednostki samorządu terytorialnego oraz uwzględnić je w wieloletniej prognozie finansowej.

Programy działań społecznych i zdrowotnych

Opracowujemy koncepcje działania dla planowanych funkcji społecznych, zdrowotnych (w tym rehabilitacyjnych), edukacyjnych i kulturalnych analizując otoczenie prawne, doświadczenia polskie i zagraniczne, szanse i zagrożenia, potencjał rynkowy oraz definiując wartość dodaną tworzonego podmiotu. Dla programów innowacyjnych przedstawiamy propozycje zmian w prawie lokalnym czy rekomendacje dla kierunków działań ustawodawczych.

Opracowania eksperckie, wytyczne

Szerokie partnerstwa z najlepszymi uczelniami w kraju, instytutami naukowymi i organizacjami pozarządowymi pozwalają nam przygotowywać multidyscyplinarne ekspertyzy w obszarze zdrowia i pomocy społecznej. Największą satysfakcję czerpiemy z tworzenia opracowań, które są realnym motorem do zmian i praktyczną instrukcją dla odbiorców danej ekspertyzy definiującą kroki wdrożenia omawianych rozwiązań.

Przygotowane przez nas raporty, strategie i dokumenty, opracowane są zawsze na podstawie rzetelnej analizy danych, tak by były pewnym źródłem informacji w odpowiedzialnym planowaniu strategicznym.

Przykładowe dokumenty:

  • Strategia Polityki Zdrowotnej
  • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
  • Strategia Rozwoju
  • System usług dla osób niesamodzielnych w celu wsparcia ich samodzielności w miejscu zamieszkania
  • Potencjał rynku pracy w obszarze srebrnej gospodarki
  • Program zasiedlenia i funkcjonowania Domu Wielopokoleniowego
  • Ekspertyza: Problemy i deficyty w obszarze mieszkalnictwa senioralnego
  • Wymagania budowlane i wyposażenia mieszkań wspomaganych
  • Analiza (w tym wycena) utworzenia oraz funkcjonowania modelowego przykładu mieszkania chronionego oraz lokalu aktywizującego

Przykłady realizowanych przez nas projektów znajdują się w Portfolio.