Standardy realizacji usług publicznych


Jednostki samorządu terytorialnego coraz częściej decydują się na wdrażanie standardów realizacji usług publicznych, co jest podyktowane chęcią ujednolicenia ich na terenie danej gminy, powiatu, województwa. Jednym z głównych celów jest również chęć podniesienia jakości oferowanych i świadczonych usług. Wdrażanie szczegółowych definicji, zakresu i zasad realizowania usług publicznych ułatwia beneficjentom korzystanie z dostępnego wsparcia, a osobom zarządzającym kontrolę nad poprawną realizacją zadań.

Przykładowe tematy standardów:

  • Standardy realizacji usług asystenta osób z niepełnosprawnościami
  • Standardów usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
  • Standardy usług pomocy i integracji społecznej
  • Wymagania budowlane i wyposażenia mieszkań wspomaganych
  • Utworzenie i funkcjonowanie modelowego przykładu mieszkania chronionego oraz lokalu aktywizującego
  • Standardy opieki nad osobami starszymi o różnym stopniu samodzielności określonym według skali Barthel, z uwzględnieniem czasu realizacji poszczególnych czynności (usług) oraz optymalnego poziomu zatrudnienia
  • Standard budownictwa senioralnego w zakresie placówki opieki całodobowej oraz mieszkań wspomaganych (z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego i zapewnienia dostępności dla osób o różnym stopniu samodzielności)
  • Standard funkcjonowania infolinii dla seniorów i/lub telefonu życzliwości
  • Standardy zarządzania jakością w opiece długoterminowej
  • Standardy świadczenia usług opiekuńczych w domach pomocy społecznej
Przykłady realizowanych przez nas projektów znajdują się w Portfolio.