Aktualności


Ekspertyza dotycząca potrzeb i preferencji mieszkaniowych seniorów
2017-12-20


Zespół PCG Zdrowie i Pomoc społeczna jest współautorem ekspertyzy dotyczącej potrzeb mieszkaniowych seniorów zawierającej również wskazania istotnych problemów i deficytów w obszarze mieszkalnictwa senioralnego.
Ekspertyza zrealizowana została w okresie wrzesień – listopad 2017 r. na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa przez partnerstwo podmiotów:
Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, Fundacja LAB60+, PCG Polska Sp. z o.o. oraz Centrum AMRON.

loga

Przeprowadzone badania pierwotne i wtórne posłużyły Ministerstwu w pracach nad dostosowaniem Założeń Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 do aktualnych tendencji demograficznych w obszarze 2.3. Przestrzeń i miejsce zamieszkania.

mieszkania

Zakres przedmiotowy realizowanej przez ww. partnerstwo Ekspertyzy obejmował następujące komponenty:

 • Analiza ogólnej sytuacji mieszkaniowej osób starszych
 • Analiza zagadnień przestrzennych mieszkalnictwa senioralnego
 • Analiza dotycząca potrzeb i preferencji seniorów co do miejsca zamieszkania oraz ich sytuacji ekonomicznej, w tym
  • Badania wtórne – Analiza Desk Research w obszarze potrzeb i preferencji mieszkaniowych seniorów
  • Badania pierwotne:
   • Ogólnopolskie badania ilościowe (CAWI i PAPI)
   • Badania jakościowe (IDI): wywiady z seniorami, wywiady z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów, wywiady z przedstawicielami samorządów terytorialnych i jednostek realizujących projekty mieszkalnictwa senioralnego
 • Analiza zagranicznych polityk senioralnych
 • Omówienie dobrych praktyk kształtowania środowiska zamieszkania dla osób starszych i realizacji mieszkalnictwa senioralnego
 • Wnioski i rekomendacje

Na zakończenie projektu odbyło się spotkanie przedstawicieli partnerstwa z dyrekcją Departamentu Mieszkalnictwa w Ministerstwie podsumowujące najważniejsze ustalenia z prowadzonych badań i analiz. Zarsowane zostały propozycje kolejnych działań i możliwe obszary współpracy w celu dalszego rozwoju koncepcji „Mieszkania podążającego za wiekiem”.