Aktualności


Ruszamy z 3 edycją Sieci Wsparcia!
2024-04-02


PCG Polska w partnerstwie z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” realizuje projekt „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 3”, którego celem jest inkubacja i akceleracja 38 innowacji społecznych o wysokim potencjalne użytkowym, efektywności i skalowalności.

Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europeejska


Źródłami innowacji są oddolne inicjatywy innowatorów: osób fizycznych, instytucji publicznych, organizacji społecznych i biznesowych oraz ich pracowników. Z ich pomysłów, przyczyniających się do włączenia społecznego i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, skorzystają osoby starsze i ich opiekunowie.

Działania inkubacyjne projektu obejmują:
  • aktywną rekrutację innowatorów,
  • wybór najlepszych pomysłów na innowację społeczną,
  • wsparcie innowatorów na etapie generowania i testowania innowacji społecznej,
  • wybór rozwiązań, które mają największy potencjał do upowszechniania,
  • upowszechnienie wybranych rozwiązań,
Działania akceleracyjne projektu obejmują:
  • wybór innowacji i wsparcie w ich udoskonaleniu, rozwinięciu i przygotowaniu do wdrożenia na szerszą skalę
  • wybór innowacji, które mają największy potencjał do upowszechniania
  • upowszechnianie wybranych innowacji
Główne rezultaty projektu to 30 dofinansowanych pomysłów oraz 8 innowacji podlegających akceleracji. Upowszechniać będziemy 5 najlepszych rozwiązań.

Wartość projektu wynosi 9 757 847,00 zł, w tym 9 269 954,65 zł (95%) to wysokość wkładu który finansują #FunduszeEuropejskie, a 487 892,35 zł pochodzi ze środków budżetu państwa.