Projekty dofinansowane przez UE


SAVE – SCREENING FOR ABUSE VICTIMS AMONG THE ELDERLY

Poprawa identyfikacji i działania w przypadku przemocy wobec osób starszych w placówkach pomocy społecznej i opieki zdrowotnej.

Umowa grantowa nr: 2020-1-PL01-KA202-081643

SAVE – SCREENING FOR ABUSE VICTIMS AMONG THE ELDERLY

Informacja o projekcie i jego celu: Projekt SAVE ma na celu usprawnienie wdrażania programów badań przesiewowych pod kątem stosowania przemocy w placówkach pomocy społecznej i opieki zdrowotnej oraz zapewnienie szkoleń i wsparcia dla profesjonalistów w zakresie wykorzystania tych narzędzi

  • przegląd literatury dot. liczby i jakości narzędzi do badań przesiewowych identyfikujących niewłaściwe traktowanie osób starszych
  • program szkoleniowy i materiały szkoleniowe do prowadzenia warsztatów
  • zalecenia dla poszczególnych krajów partnerskich dotyczące stosowania instrumentów przesiewowych
  • kurs online nt. przemocy i badań przesiewowych

Okres realizacji: 30.12.2020 – 27.02.2023

Strona projektu: www.projectsave.eu

@ # #saveeuproject #elderabuse

Broszura/Ulotka: broszura