Doradztwo


PCG oferuje wsparcie w prowadzeniu analiz, ewaluacji i badań koniecznych przy podejmowaniu decyzji strategicznych oraz w ubieganiu się o środki unijne w obszarze edukacji. Naszą pracę rozpoczynamy od rzetelnej diagnozy sytuacji, poprzez zarysowanie kierunków i celów badań lub planowanych projektów, w których potrzebne jest nasze wsparcie. Pracujemy według ustalonych planów działania i sposobów oceny sukcesu. Jeśli projekty tego wymagają, wspieramy również w określeniu zasad i sposobów komunikacji pomiędzy zaangażowanymi podmiotami.

Analiza funkcjonowania systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Analiza ma na celu wskazanie możliwości i sposobów usprawnienia funkcjonowania systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którego organizacja stanowi nadal wyzwanie i stale rosnące koszty dla części JST.

Czytaj więcej

Diagnozy stanu oświaty

W celu stałego doskonalenia edukacji i podnoszenia jej „poziom wyżej” potrzebne jest opracowanie i ocena obecnego stanu oświaty oraz strategia rozwoju edukacji. Celem takich opracowań jest obiektywne wskazanie obszarów wymagających uwagi bądź zmian, przygotowanie rekomendacji i możliwych wariantów działania.

Czytaj więcej

Nawigator PCG – od danych do działania

W obliczu niżu demograficznego i rosnącej świadomości rodziców, szkoły stoją przed decyzją, jak podkreślić swoją wartość dla społeczności lokalnej, doskonalić jakość edukacji i dostosować swoją ofertę do potrzeb uczniów oraz wymagających rodziców.

Czytaj więcej

 

Fundusze unijne w nowej perspektywie 2014-2020

Oferujemy wsparcie przy podejmowaniu działań strategicznych, ubieganiu się o środki unijne w obszarze edukacji i w innych dziedzinach ważnych dla społeczności lokalnych.

Czytaj więcej

Ukierunkowane doskonalenie

Analiza funkcjonowania i efektów pracy szkół z poziomu JST pozwala określić obszary, które są problematyczne dla całego lokalnego systemu oświaty, a celowe ukierunkowane doskonalenie nauczycieli w szkołach pozwoli skupić uwagę na kierunkach ważnych dla całej lokalnej społeczności.

Czytaj więcej

Ekspertyzy na podstawie danych

Identyfikacja i dalsze wykorzystanie kluczowych zestawień danych może wspomóc codzienne procesy oraz planowanie strategiczne zarówno w szkołach, jak i w instytucjach administracji samorządowej i krajowej.

Czytaj więcej

 

Analityka edukacyjna

Dzięki zastosowaniu zaawansowanych metod analizy danych przygotowane przez nas raporty są kluczowym źródłem informacji w odpowiedzialnym planowaniu strategicznym na poziomie samorządów lokalnych, regionów i kraju.

Przykładowe tematy opracowań:

  • Raport na temat sytuacji oświatowej
  • Jakość nauczania w gminie / powiecie / regionie (na tle innych jednostek samorządu terytorialnego)
  • Pogłębiona analiza wyników egzaminacyjnych i efektywności nauczania na podstawie wybranych kryteriów
  • Analizy efektywności nauczania uczniów zdolnych i uczniów z problemami edukacyjnymi w szkołach na terenie danej JST z wykorzystaniem modeli EWD i wyników egzaminacyjnych (gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne)
  • Nierówności edukacyjne w gminie / powiecie / regionie
  • Trendy demograficzne a dostępność placówek oświatowych
  • Ekspertyzy z wykorzystaniem badań zaprojektowanych według potrzeb zamawiającego


Badania i ewaluacje

Ewaluacja jest narzędziem pozwalającym ocenić efektywność i jakość prowadzonych działań i przyjętych strategii. Pozwala dobrze zaplanować przyszłe projekty lub udoskonalić te już realizowane. Na potrzeby każdego badania proponujemy koncepcję badawczą i opracowujemy szczegółową metodologię z wykorzystaniem zaawansowanych metod jakościowych i ilościowych. Korzystamy z różnych metod i technik w zależności od potrzeb danego projektu. Nasz zespół doświadczonych ewaluatorów i analityków otwarty jest na nawet najbardziej innowacyjne projekty badań.