Zapytania ofertowe


Zapytanie ofertowe
2023-02-12


W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie rozeznania rynku, o którym mowa w rozdziale 6.5.1 wydanych przez Ministerstwo Rozwoju Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie zamówienia obejmującego usługi wykonania krótkich nagrań wideo (wraz z podstawową postprodukcją, montażem i napisami/planszami) do kampanii społecznej promującej 6 lub 7 innowacji społecznych w projekcie GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA 2 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.