Fundusze unijne w nowej perspektywie 2014‑2020


Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu edukacyjnego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w nowym okresie programowania 2014-2020Planujesz ubiegać się o środki unijne w nowej perspektywie?

Chciałbyś wiedzieć czym różnią się nowe zasady od poprzednich?

Celem warsztatów jest zwiększenie wiedzy na temat możliwości związanych z pozyskiwaniem funduszy UE na działania z zakresu edukacji w nowym okresie programowania, jak i z zakresu procesu aplikowania o środki unijne na projekty edukacyjne z uwzględnieniem wytycznych dla danego województwa w kontekście pierwszych ogłaszanych konkursów w 2015 r. i w 2016 r.

Adresaci warsztatów:

 • Pracownicy jednostek samorządów terytorialnych
 • Dyrektorzy szkół
 • Pracownicy szkół zajmujący się projektami finansowanymi ze środków UE

Korzyści dla uczestnika:

 • Zwiększenie wiedzy na temat:
  • Nowych uregulowań dotyczących ubiegania się o środki Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnych Programów Europejskich oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – źródeł finansowania, typów projektów, dopuszczonych zakresów działań projektowych
  • Procedur aplikowania
  • Nowych zasad zw. z finansowaniem projektów niezbędnych do prawidłowego przygotowania budżetu projektu
  • Struktury wniosku aplikacyjnego w nowym okresie programowania oraz zmian wobec wzoru wniosku stosowanego w ramach PO Kapitał Ludzki 2007‑2013
 • Rozwój umiejętności samodzielnego opracowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W ramach warsztatów zostaną omówione następujące zagadnienia:

 • Nowe uregulowania związane z pozyskiwaniem funduszy UE na projekty edukacyjne, w szczególności źródła finansowania projektów edukacyjnych, typy projektów i możliwe zakresy wsparcia
 • Proces aplikowania o środki EFS, ze szczególnym uwzględnieniem procesu diagnozy koniecznej do przeprowadzenia i zatwierdzenia przez organ prowadzący przed złożeniem wniosku aplikacyjnego
 • Struktura wniosku aplikacyjnego, w tym części dotyczących celów, opisu grupy docelowej, zadań, określania wskaźników, budżetowania oraz harmonogram, ze szczególnym podkreśleniem zmian obowiązujących w nowym okresie programowania
 • Nowe zasady związane z finansowaniem projektów współfinansowanych ze środków EFS niezbędne do prawidłowego przygotowania wniosku

Ostatnim elementem warsztatów będzie przedstawienie zakresu wniosku aplikacyjnego, jak i wskazanie kolejnych kroków związanych z procesem przygotowania i złożenia wniosków o dofinansowanie. Prace te będzie można skonsultować indywidualnie w ramach wsparcia doradczego wliczonego w cenę warsztatów.

Szczegółowy program

 

Mariusz WypychKonsultant PCG Polska, ekspert specjalizujący się w zagadnieniach związanych z pozyskiwaniem i obsługą środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Członek Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie łódzkim, ekspert wpisany na listę osób oceniających wnioski aplikacyjne w ramach RPO Województwa Łódzkiego 2014‑2020 oraz RPO Województwa Wielkopolskiego 2014‑2020. Trener certyfikowany przez Krajowy Ośrodek EFS, w latach 2009‑2014 trener kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim. Przeprowadził ponad 100 szkoleń z zakresu przygotowywania i rozliczenia funduszy skierowanych na wsparcie działań edukacyjnych dla beneficjentów. Od roku 2015 członek Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim, wcześniej członek Zespołu opracowującego Wieloletni Plan Działań na rzecz rozwoju i upowszechnienia ekonomii społecznej w województwie łódzkim na lata 2013‑2020.

Wcześniej pracował dla Miasta Tuszyn, gdzie był odpowiedzialny za rozwój i wdrażanie strategii rozwoju miasta i projektów finansowanych przez UE. W latach 2004‑2014 pracował dla Fundacji Studiów Europejskich – Instytut Europejski w Łodzi, gdzie przez 5 lat pełnił funkcję kierownika Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego odpowiedzialnego za wspieranie beneficjentów funduszy unijnych w prawidłowej realizacji umów finansowanych ze środków UE. Wcześniej pełnił rolę koordynatora projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych oraz pełnił rolę trenera przedstawicieli administracji publicznej.

 


Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem, prosimy o kontakt telefoniczny 22 477 27 02 lub e‑mailowy pcgpolska@pcgpolska.pl.


Warsztaty są organizowane dla ok. 20 uczestników z kilku jednostek w danym rejonie. Podczas warsztatów zapewniamy przerwy kawowe i lunch. Koszt udziału w warsztatach dla jednej osoby wynosi:

 • 279 zł + VAT 23% – cena promocyjna przy wcześniejszych zapisach (do 7 dni przed warsztatem) lub przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z jednej jednostki
 • 299 zł + VAT 23% – cena standardowa.