Ścieżki rozwoju dla kadr systemu oświaty


Wierzymy, że o sukcesie najlepszych placówek oświatowych decydują ich liderzy, którzy podejmują skuteczne decyzje organizacyjne i finansowe, budują potencjał swoich uczniów i pracowników oraz stale dbają o podnoszenie jakości uczenia. Wiemy też, że najbliżej ucznia są nauczyciele, którzy oczekują form doskonalenia „uszytych na miarę ich potrzeb” i motywujących ich do codziennej efektywnej pracy.

Misją Centrum Doskonalenia PCG jest wyposażanie liderów i pracowników oświaty w kluczowe kompetencje, które pozwolą im rozwijać zdolności swoich podopiecznych i wspierać ich w osiąganiu jak najwyższych wyników kształcenia. Prezentowany model ścieżek rozwoju i kompetencji stanowi klucz, według którego konsultanci Centrum Doskonalenia PCG dobierają najlepszych trenerów i budują ofertę profesjonalnych usług doskonalących dla kadr systemu oświaty.

RADA PEDAGOGICZNA
DYREKTOR
PORADNIA
OŚRODEK DOSKONALENIA
SAMORZĄD
Efektywny dydaktyk
Kompetentny nauczyciel wychowawca
Zorganizowany dyrektor
Nowoczesny lider
Specjalista praktyk
Aktywny konsultant
i metodyk
Programy doradcze
Profesjonalista doskonalący się

 

Oferta dla indywidualnych nauczycieli i rad pedagogicznych

Rada pedagogiczna podejmuje kluczowe decyzje związane z funkcjonowaniem danej placówki, nauczaniem, wychowywaniem oraz opieką nad uczniami. Jej członkowie oprócz doskonałych zdolności pedagogicznych i wiedzy merytorycznej powinni także być otwarci na nowoczesne metody pracy, refleksję nad własną efektywnością i ciągłe doskonalenie się w zakresie wychowania uczniów i współpracy w tym zakresie z ich rodzicami. Szkolenia oferowane przez Centrum Doskonalenia PCG, odpowiadają praktycznym potrzebom nauczycieli i specjalistów XXI wieku funkcjonujących na dynamicznie zmieniającym się rynku edukacyjnym. Każde szkolenie zawiera część teoretyczną dotyczącą omawianego zagadnienia oraz część praktyczną, podczas której uczestnicy weryfikują zdobyte informacje, wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce oraz wymieniają się swoimi doświadczeniami. Szkolenia realizowane są

w formie otwartej, zamkniętej bądź przez Internet.

RADA PEDAGOGICZNA

Tematy szkoleń i warsztatów

 

Efektywny dydaktyk

 • Wykorzystanie metody edukacyjnej wartości dodanej do oceny efektywności nauczania w szkole
 • Edukacja poziom wyżej – od danych do działania
 • Budowanie kompetencji analizy i interpretacji danych szkolnych
 • Procesowe rozwiązywanie problemów a ewaluacja wewnętrzna
 • Konstruowanie, modyfikowanie i ewaluacja programów nauczania
 • Efektywne realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego
 • Kreatywne nauczanie – twórczy nauczyciel i uczeń
 • Realizacja projektów edukacyjnych
 • Wykorzystanie metod aktywizujących w pracy z uczniami
 • Diagnozowanie specjalnych potrzeb uczniów
 • Indywidualizacja procesu nauczania
 • Modelowe wspieranie uczniów zdolnych w gimnazjum
 • Sześciolatek w szkole
 • Motywujące ocenianie uczniów
 

Kompetentny nauczyciel
i wychowawca

 • Jak efektywnie pracować z uczniami z trudnych środowisk?
 • Jak pracować z agresywnym uczniem?
 • Techniki motywowania uczniów
 • Wychowanie i kształtowanie właściwych postaw i zachowania uczniów
 • Konstruowanie planów wychowawczych
 • Współpraca, mediacje i trudne rozmowy z rodzicami

 

Oferta dla liderów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Usługi doskonalące PCG stanowią kompletny katalog umiejętności, które powinien posiadać każdy zorganizowany dyrektor i nowoczesny lider. Nasze szkolenia korespondują z zadaniami nałożonymi na dyrektorów placówek oświatowych w przepisach prawa oraz pozwalają zdobyć umiejętności w kluczowych dla dyrektora obszarach zarządzania placówką edukacyjną. Każde szkolenie zawiera część teoretyczną dotyczącą omawianego zagadnienia oraz część praktyczną, podczas której uczestnicy weryfikują zdobyte informacje, wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce oraz wymieniają się swoimi doświadczeniami. Szkolenia realizowane są w formie otwartej, zamkniętej bądź przez Internet.


DYREKTOR

Tematy szkoleń i warsztatów

 

Zorganizowany dyrektor

 • Jak zapobiegać sytuacjom konfliktowym i jak je rozwiązywać?
 • Zarządzanie rozwojem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli
 • Konstruowanie rocznego planu pracy szkoły
 • Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
 • Planowanie i prowadzenie nadzoru pedagogicznego
 • Przygotowanie do ewaluacji zewnętrznej
 • Sprawowanie nadzoru nad realizacją podstawy programowej
 • Wykorzystanie narzędzi informatycznych w dydaktyce i zarządzaniu
 • Bezpieczeństwo: Ochrona danych osobowych, procedury, regulaminy
 • Sprawowanie kontroli zarządczej
 • Procedury tworzenia prawa wewnątrzszkolnego (tworzenie zarządzeń dyrektora, rady pedagogicznej, uchwał, przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, itp.)
 • Zarządzanie finansami szkoły
 

Nowoczesny
lider

 • Edukacja poziom wyżej – od danych do działania
 • Diagnoza przyczyn problemów szkoły w oparciu o analizę danych
 • Procesowe wspomaganie szkół – od diagnozy do sprawozdania z RPW
 • Wykorzystywanie wyników egzaminów zewnętrznych w identyfikacji obszarów wymagających poprawy i w planowaniu pracy szkoły
 • Dobre praktyki w zakresie budowania koncepcji pracy szkoły
 • Budowanie partnerskiej współpracy między szkołą a poradnią psychologiczno-pedagogiczną
 • Budowanie kultury pracy zespołowej w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych
 • Motywowanie pracowników i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

 

Oferta dla specjalistów i dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych

Usługi doskonalące PCG stanowią praktyczny zasób wiedzy dla specjalistów i dyrektorów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Nasze szkolenia i warsztaty obejmują różne obszary tematyczne związane z podnoszeniem jakości pracy poradni aspektami prawnymi działalności poradni oraz kompleksowym wspomaganiem szkół. Każde szkolenie zawiera część teoretyczną dotyczącą omawianego zagadnienia oraz część praktyczną, podczas której uczestnicy weryfikują zdobyte informacje, wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce oraz wymieniają się swoimi doświadczeniami. Szkolenia realizowane są w formie otwartej, zamkniętej bądź przez Internet.

PORADNIA

Tematy szkoleń i warsztatów

 

Specjalista praktyk

 • Komunikatywne formułowanie opinii i orzeczeń
 • Konstruowanie i ocena Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET)
 • Proces diagnostyczny w poradni
 • Budowanie partnerskiej współpracy z placówką szkolną i z rodzicami
 • Koordynacja sieci współpracy i samokształcenia w praktyce
 • Planowanie, sprawowanie i dokumentowanie nadzoru pedagogicznego
 • Wspomaganie szkół i SORE – program doradczy
 • Aktualne przepisy regulujące organizację pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych
 • Prowadzenie postępowań przetargowych

 

Oferta dla konsultantów i metodyków ośrodków doskonalenia nauczycieli

Usługi doskonalące PCG ze ścieżki kompetencyjnej „Aktywny konsultant i metodyk” skierowane są do konsultantów i metodyków pracujących w ośrodkach doskonalenia zawodowego. Nasze szkolenia obejmują obszary tematyczne związane z podnoszeniem jakości pracy poradni i aspektami prawnymi. Każde szkolenie zawiera część teoretyczną dotyczącą omawianego zagadnienia oraz część praktyczną, podczas której uczestnicy weryfikują zdobyte informacje, wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce oraz wymieniają się swoimi doświadczeniami. Szkolenia realizowane są w formie otwartej, zamkniętej bądź przez Internet.

OŚRODEK DOSKONALENIA

Tematy szkoleń i warsztatów

 

Aktywny konsultant
i metodyk

 • Facylitacja i moderacja w pracy z grupą
 • Koordynacja sieci współpracy i samokształcenia w praktyce – potrzebne narzędzia
 • Procesowe rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem danych edukacyjnych
 • Program Partnerski Nawigator PCG
 • Wspomaganie szkół i SORE – program doradczy
 • Aktualne przepisy regulujące organizację pracy ośrodków doskonalących
 • Prowadzenie postępowań przetargowych (dla dyrektorów ośrodków doskonalenia)

 

Oferta dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST)

Usługi doskonalące PCG z tej ścieżki kompetencyjnej skierowane są do pracowników wydziałów i biur edukacji pracujących w jednostkach samorządu terytorialnego. Nasze programy doradcze obejmują obszary tematyczne związane z finansowaniem zadań oświatowych oraz organizacją kompleksowego wspomagania szkół. Programy doradcze dostosowane są do indywidualnych potrzeb JST i mogą odbywać się w postaci moderowanych sesji analizujących dane zagadnienie problemowe bądź też w postaci sesji warsztatowych dla większej liczby przedstawicieli danego organu prowadzącego.

SAMORZĄD

Tematyka

 

Programy doradcze

 • Wyniki egzaminacyjne i edukacyjna wartość dodana jako miara przydatna w zarządzaniu lokalną oświatą
 • Wyniki egzaminacyjne i wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej w ewaluacji zewnętrznej
 • Finansowanie zadań oświatowych
  • Analiza potrzeb i uregulowań prawnych
  • Model monitorowania organizacji i efektów pracy szkół/placówek
   z wykorzystaniem wskaźników oświatowych
  • Analiza lokalnego procesu budżetowego
  • Kontrola, ocena i motywowanie dyrektorów placówek oświatowych
  • Pozyskiwanie i rozliczanie środków
  • Budowanie polityki/strategii rozwoju edukacji
 • Wspomaganie szkół i SORE
  • Wsparcie dla SORE: Procesowe wspomaganie szkół – od diagnozy do sprawozdania z realizacji RPW
  • Wsparcie dla Powiatu/ODN/PPP – od szkoleń kadr poprzez realizację, koordynację projektu i planowanie strategiczne

 

 

Oferta dla entuzjastów edukacji

Szkolenia oferowane w ramach ścieżki kompetencyjnej „Profesjonalista doskonalący się” skierowane są do wszystkich entuzjastów edukacji. Nasze szkolenia obejmują zagadnienia związane z doskonaleniem umiejętności niezbędnych edukatorom w ich codziennej pracy. Przykładowymi obszarami tematycznymi poruszanymi w ramach szkolenia są metody efektywnej komunikacji, sztuka prezentacji oraz sposoby zapobiegające wypaleniu zawodowemu. Każde szkolenie zawiera część teoretyczną dotyczącą omawianego zagadnienia oraz część praktyczną, podczas której uczestnicy weryfikują zdobyte informacje, wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce oraz wymieniają się swoimi doświadczeniami. Szkolenia realizowane są w formie otwartej, zamkniętej bądź przez Internet.

ENTUZJAŚCI EDUKACJI

Tematy szkoleń i warsztatów

 

Profesjonalista doskonalący się

 • Rola efektywnej komunikacji w pracy zespołowej
 • Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych z uczniami, nauczycielami, rodzicami i dyrektorem. Jak zapobiegać sytuacjom konfliktowym i jak je rozwiązywać?
 • Autoprezentacja/Prowadzenie prezentacji i spotkań/Techniki prawidłowej emisji głosu
 • Wewnętrzna motywacja i zapobieganie wypaleniu zawodowemu

 


Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem, prosimy o wypełnienie danych osób reprezentujących jednostkę w formularzu zgłoszeniowym zamieszczonym powyżej i odesłanie podpisanego dokumentu w formie skanu na adres pcgpolska@pcgpolska.pl lub faxem na numer 22 477 27 06.